Форми методичної роботи

 

В коледжі протягом жовтня 2023 р. продовжувалося проведення серії відкритих занять, що є однією з форм  методичної роботи циклових комісій та викладачів. Мета проведення таких занять – удосконалення методики їх проведення, підвищення професійної майстерності педагогів, обмін передовим досвідом. Відкриті заняття слугують важливим методом у системі управління якістю надання освітніх послуг, в системі контролю за відповідністю змісту заняття вимогам  освітньо-професійної програми, його організаційно-методичних форм проведення, встановлення ступеня підготовленості викладача до занять. Багато викладачів використовують відкриті заняття як компонент власної атестації, демонструючи активізацію своєї творчої професійної діяльності, якісної роботи, удосконалення фахових та загальних компетентностей, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання.

На високому педагогічному та методичному рівнях були проведені лекції викладачем-методистом Ткаченко О.І. з дисципліни «Бухгалтерський облік» та к.ф-м. наук, доцентом Поповим П.А. з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика»,  під час яких продемонстровані відповідність змісту лекції сучасному рівню розвитку науки, уміння надати студентам великий обсяг чітко й компактно систематизованої та методично-переробленої інформації, віртуальне володіння технологіями дистанційного навчання, педагогічну доцільність вибору методів навчання.  

Практичне заняття з дисципліни   «Страхування»,  проведене к.е.н., викладачем вищої категорії Правдивцевим П.А.,  також наочно показало науковість змісту матеріалу, різноманітність авторської індивідуальності викладача, використання різноманітних методів для досягнення загальної дидактичної мети, високий ступінь активності студентів, забезпечення єдності теорії з практикою, професійної спрямованості заняття.

Викладач  вищої категорії Канова Г. Г. продемонструвала високий рівень педагогічної майстерності на відкритому занятті з дисципліни «Менеджмент». Глибоке знання програмного матеріалу, обізнаність у наукових доробках, підходах різних шкіл, взаємозв’язок матеріалу з іншими навчальними дисциплінами, вміння володіти аудиторією, ефектно застосовувати дидактичні матеріали, робити акцент на студентоорієнтованому підході  – все це спостерігалося присутніми колегами.

Своїм педагогічним досвідом поділилися й викладачі: Іменинник І.В.  від час відкритого заняття з дисципліни «Інформаційні технології та основи програмування», Лазорко Ю.М – з дисципліни «Теорія держави і права»,  Большунова О.Л. – з дисципліни «Інформатика». Вільне володіння матеріалом, використання методу проблемного навчання, дотримання дидактичних принципів тощо  – все це було характерним для цих викладачів. 

Всі заняття представляли собою логічну, психологічну, організаційну, наукову, виховну та методичну єдність.