Про коледж

 

МІСІЯ КОЛЕДЖУ

підготовка потрібних суспільству фахівців, які поєднують високі професійні та соціально-особистісні компетентності; забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації студентів і співробітників у процесі їх спільної освітньої, інноваційної та організаційної діяльності.

 

ВІЗІЯ ЗАКЛАДУ

створення інноваційного закладу освіти лідерського типу, конкурентоздатного на вітчизняному освітньому просторі. Формування корпоративної культури та сучасної системи управління, заснованої на принципах ціннісного лідерства. Створення атмосфери підтримки і розвитку лідерського потенціалу, творчих здібностей і талантів співробітників та студентів через їх участь в органах самоврядування, творчої самореалізації кожного громадянина; виховання покоління людей, здатних ефективно працювати та навчатися протягом життя, оберігати та примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, підготовка студентів до активного громадянства, майбутньої кар’єри, підтримка її особистісного розвитку.

 

ЦІННОСТІ ЗАКЛАДУ:

Відкритість ми відкриті для нових ідей, змін, для світоглядного та міжкультурного діалогу, вільного обміну інформацією, розширення міжнародної комунікації та співпраці. Ми вільні у тому, аби будувати власне майбутнє, а досягнення поставлених цілей необхідне нам аби бути вільними.

Повага до особистості ми цінуємо та поважаємо кожну особистість, сприяємо її гармонійному розвитку, надаємо можливість для самореалізації та саморозвитку. Невід’ємною рисою сучасної людини ми визнаємо толерантність, яка приймає право іншого бути іншим, дотримуючись власних принципів та переконань.

Креативність ми намагаємось дати студенту не лише знання, але й сформувати компетентності, які дозволять йому бути гнучким, креативним та глобалізованим на сучасному ринку праці. Коледж створює умови для продукування нових ідей, здійснення оригінальних, нестандартних підходів в усіх напрямах своєї діяльності.

Доброчесність ми є чесними по відношенню до себе, до місця своєї праці, колег та студентів. Ми прагнемо до істини, вільного та відкритого поширення найкращих практик власної діяльності. Репутація Коледжу та його цінності для нас важливіші за власні інтереси.

Академічна свобода ми вільні в обміні інформацією, розвитку власних ідей та визначенні власних дій при усвідомленні високої особистої відповідальності за результати. Коледж сповідує академічну свободу в обранні напрямів, форм і змісту викладання при безумовному дотриманні педагогічної етики та академічної доброчесності.

Демократизм та колегіальність Коледж культивує вільне обговорення та колегіальне ухвалення рішень з принципових питань діяльності за участю органів академічного та студентського самоврядування.

Національна свідомість ми є патріотами своєї держави. Ми спілкуємось та навчаємось українською мовою. Водночас ми глибоко поважаємо і цінуємо мову та культуру інших народів.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ:

  • розробка, впровадження та постійне підвищення результативності системи менеджменту якості освітніх послуг Коледжу;

  • розвиток   науково-методичної та інноваційної діяльності, підвищення якості освіти на інноваційній основі;

  • інформатизація       освіти,       удосконалення       бібліотечного       та інформаційно-ресурсного забезпечення;

  • створення єдиного інформаційного простору та комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу;

  • проведення маркетингових досліджень на ринку праці, формування довгострокових взаємозв’язків з працедавцями та стратегічними партнерами;

  • впровадження     ефективної     системи     національного     виховання, розвитку та соціалізації молоді;

  • розвиток міжнародного партнерства, інтеграція в європейський простір.

 

Пріоритетним напрямом діяльності Коледжу на середньо- та довготривалу перспективу є формування широкого світогляду здобувачів освіти у відповідності до сучасних тенденцій розвитку інформаційного суспільства та утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей як важливої передумови розвитку держави.

 

Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету було засновано як Київський вечірній радіотехнічний технікум у 1962 році з метою підготовки кваліфікованих працівників для підприємств та установ. Пізніше навчальний заклад мав назви: Київський технікум засобів зв’язку, Київський технікум радіоелектронного приладобудування, Київський технікум-коледж радіоелектронного приладобудування, Київський промислово-економічний коледж, ВСП Фаховий коледж інженерії та управління.

У 2000 році Київський промислово-економічний коледж увійшов до складу Київського міжнародного університету цивільної авіації як його структурний підрозділ і отримав назву Промислово-економічний коледж Національного авіаційного університету, згодом – Коледж інженерії та управління Національного авіаційного університету.

У 2022 році коледж перейменовано на Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету.

Сьогодні Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету підпорядкований Міністерству освіти і науки України, є державним закладом фахової передвищої освіти і здійснює свою діяльність на підставі ліцензії МОНУ, яка забезпечує право на надання освітніх послуг, пов'язаних із здобуттям вищої освіти ступеня бакалавра та фахової передвищої освіти ступеня фахового молодшого бакалавра.

За час свого існування коледж став одним із провідних навчальних закладів України, що одним із перших розпочав підготовку бакалаврів , в цілому випустив для різних галузей економіки України більше 30 тисяч фахівців, рівень підготовки яких високо оцінюють роботодавці як в Україні, так і далеко за її межами.

КІУтЗ НАУ здійснює підготовку:     

                   фахових молодших бакалаврів за спеціальностями:

                    029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

                    061 Журналістика;

                    072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;

                    073 Менеджмент;

                    075 Маркетинг;

                    076 Підприємництво та торгівля;

                    081 Право;

                    121 Інженерія програмного забезпечення;

                    123 Комп’ютерна інженерія;

                    125 Кібербезпека та захист інформації;

                    172 Електронні комунікації та радіотехніка;

                    186 Видавництво та поліграфія;

                    193  Геодезія та землеустрій;

                     242 Туризм і рекреація;

                     275  Транспортні технології (на автомобільному транспорті).

     бакалаврів за спеціальностями:

                    072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;

                    076 Підприємництво та торгівля;

                    123 Комп’ютерна інженерія;

                    193  Геодезія та землеустрій.

Із часу свого заснування в коледжі завжди пріоритетними були інтереси його студентів, велику увагу приділено навчальному процесу, науковій та виховній роботі. На сьогодні коледж продовжує гарні традиції підготовки висококваліфікованих фахівців, систематично підвищуючи рівень та якість викладання. У навчальному процесі активно використовуються сучасні інформаційні технології, зокрема сервіси Google Suite for Education, завдяки яким кожен студент має персональний корпоративний акаунт, що надає доступ до навчальних матеріалів, уможливлює дистанційне опанування загальноосвітніх і фахових дисциплін та забезпечує спілкування з викладачами за межами навчального закладу.

Систематично удосконалюється матеріально-технічна база. Мультимедійні аудиторії та сучасні комп’ютерні класи обладнані всім необхідним для навчання студентів сучасних технологій.

Студенти коледжу беруть активну участь в інформаційно-просвітницьких, наукових, культурно-масових, спортивних та інших заходах, що дає можливість кожному розвивати та вдосконалювати свої здібності й таланти, а також знайти нових друзів та однодумців.

Особлива увага приділяється спортивній підготовці та формуванню здорового способу життя студентської молоді: коледж має власний стадіон, спортивну та тренажерну зали, функціонують спортивні секції, студенти долучаються до участі у змаганнях, посідають призові місця.

Для студентів, які бажають займатися науковою роботою, працюють наукові гуртки, де під керівництвом викладачів, що мають учені ступені та наукові звання, вони публікують статті у наукових виданнях, набувають досвіду фахової комунікації, беручи разом із викладачами активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах тощо.

Після закінчення коледжу студенти можуть продовжити навчання на відповідних спеціальностях у стінах коледжу, в Національному авіаційному університеті або інших провідних закладах освіти України для здобуття освітнього ступеня «бакалавр», вступаючи на 2-ий чи 3-ій курси.

Випускники коледжу працюють у державних установах, IT-компаніях, сервісних центрах, банківській сфері, в аудиторських та страхових компаніях,

на провідних поліграфічних підприємствах та у видавництвах, інтернет-виданнях, у туристичній галузі.

 

Якщо Ви бажаєте здобути якісну освіту та бути затребуваним фахівцем на сучасному ринку праці, запрошуємо вас вступати до КІУтЗ НАУ !

Будуйте своє майбутнє разом з нами!

Презентація про коледж

Переваги навчання у коледжі