Маркетинг

Код спеціальності: 
075
Передумови: 
На базі 9 класів
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
2 роки 10 місяців
Галузь знань: 
07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 
075 Маркетинг
Кваліфікація фахівця: 
фаховий молодший бакалавр з маркетингу
Освітній ступінь фахівця: 
фаховий молодший бакалавр

Об’єкт вивчення та/або діяльності: маркетингова діяльність як форма взаємодії суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних та соціальних інтересів. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми з маркетингової діяльності. 

Теоретичний зміст предметної області: суть маркетингу як сучасної концепції управління бізнесом; понятійно-категорійний апарат, принципи, функції, концепції маркетингу та їх історичні передумови; специфіка діяльності ринкових суб’єктів у різних сферах та на різних типах ринків; зміст маркетингової діяльності. 

Ви будете знати: 

Головні фахові дисципліни:

 • Економіка підприємства
 • Маркетинг
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Фінанси підприємства
 • Страхування
 • Менеджмент
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Розроблення товару
 • Теорія прийняття рішень
 • Реклама та стимулювання продажу
 • Економічний аналіз
 • Комунікаційна діяльність
 • Основи підприємництва
 • Ціноутворення
 • Товарна політика підприємства
 • Інвестування та біржова діяльність
 • Статистика ринку товарів та послуг
 • Digital-маркетинг.
Ви будете вміти: 

Під час навчання Ви набуде таких навиків професійної роботи:

 • Знати і розуміти теоретичні основи та принципи провадження маркетингової діяльності.
 • Володіти державною та іноземною мовами у професійному середовищі.
 • Аналізувати ринкові явища та процеси на основі застосування теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності.
 •  Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язування практичних завдань у сфері маркетингу.
 • Збирати й аналізувати необхідну інформацію, обчислювати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію.
 • Досліджувати поведінку ринкових суб’єктів у маркетинговому середовищі.
 • Визначати показники результативності маркетингової діяльності ринкових суб’єктів та їх взаємозв’язки.
 • Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також спеціалізовані програмні продукти, необхідні для розв’язання завдань з маркетингу.
 • Застосовувати сучасні технології маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, адаптуватися до змін маркетингового середовища.
 • Оцінювати ризики здійснення маркетингової діяльності в умовах певної невизначеності маркетингового середовища.
 • Реалізовувати управлінські рішення у сфері маркетингу у діяльності ринкових суб’єктів.
 • Реалізовувати маркетингові функції ринкового суб’єкта.
 • Проявляти ініціативу та підприємливість для досягнення професійної мети.
 • Виконувати професійну діяльність у командній роботі.
 • Знати історію, наукові цінності й досягнення суспільства у маркетинговій діяльності.
Ви зможете працювати: 

Фахівець здатен виконувати зазначені професійні роботи за Національним класифікатором України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі 

3411 Дилери

3411 Маклер біржовий 

3413 Торговець (власність) 

3415 Технічні та торговельні представники

3415 Агент

3415 Агент комерційний

3415 Агент торговельний

3415 Комівояжер 

3415 Мерчендайзер 

3419 Організатор із збуту

342  Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери  

3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів 

3421 Торговельний брокер (маклер)

3429 Агент з комерційних послуг та торговельні брокери 

3429 Агент рекламний

3429 Представник з реклами 

3439 Інші фахівці в галузі управління 

3439 Фахівець з інтерв’ювання.  

Презентація спеціальності