Геодезія та землеустрій

Код спеціальності: 
193
Передумови: 
На базі ОКР молодший спеціаліст
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
2 роки 10 місяців
Галузь знань: 
19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 
Геодезія та землеустрій
Кваліфікація фахівця: 
Бакалавр з геодезії та землеустрою
Освітній ступінь фахівця: 
бакалавр

Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі геодезії, землеустрою та кадастру, оцінці землі та нерухомого майна, геоінформаційних систем і технологій, фотограмметрії та дистанційного зондування за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій, до наступних видів професійної діяльності: виробничо – технологічна, проектна та проектно – вишукувальна, організаційно – управлінська.

Освітньо-професійна програма відповідає місії коледжу, у якій наголошується, щодо внеску у розвиток суспільства на національному рівні через генерацію нових знань та інноваційних ідей, досліджень і практики, так і надання високоякісних освітніх послуг громадянам України при підготовці фахівців у сфері геодезії та землеустрою.

Надання загальних базових знань, формування практичних навичок дослідження та впровадження геоінформаційних технологій.

 

Ви будете знати: 

Під час навчання Ви набудете таких навичок професійної роботи:

-здатність вирішувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі професійної діяльності у сфері геодезії та землеустрою із застосуванням теоретичних знань та методів дослідження фізичної поверхні Землі, проведення вимірів на земній поверхні для відображення її на планах та картах, для розв’язання геодезичних, фотограмметричних, геоінформаційних, картографічних завдань, систем землеустрою та кадастру, чинного законодавства щодо регулювання земельних відносин;

-здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;

-знання та розуміння області геодезії та землеустрою;

-здатність спілкуватися іншою мовою за спеціальністю геодезія та землеустрій;

-здатність використання інформаційних технологій;

-здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродовж життя;

-здатність працювати як самостійно, так і в команді;

-прагнення до збереження природного навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства;

-визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної чесності, а також професійних кодексів поведінки;

-здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, принципів, технологій і методик в галузі геодезії і землеустрою;

-здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, екології, математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо, вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи;

-здатність використовувати знання із загальних інженерних наук у навчанні та професійній діяльності, вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи;

-здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і землеустрою;

-здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою здійснення професійної діяльності в галузі геодезії і землеустрою;

-здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження в галузі геодезії та землеустрою;

-здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, навігаційне, геоінформаційне та фото-грамметричне обладнання;

-здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати геопросторові дані у польових та камеральних умовах;

-здатність агрегувати польові, камеральні та дистанційні дані на теоретичній основі з метою синтезування нових знань у сфері геодезії та землеустрою;

-здатність розробляти проєкти і програми, організовувати та планувати польові роботи, готувати технічні звіти та оформлювати результати польових, камеральних та дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої;

-здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізацій;

-здатність до застосування знань з геодезії, землеустрою, земельного кадастру, земельного права на практиці для виконання професійних обов’язків;

-організовувати виконання комплексу підготовчих робіт з розробки проектів землеустрою;

-володіння знаннями теоретико-методичного формату функціонування суб’єктів господарювання на землі;

-володіти знаннями нормативно-правової бази у сфері управління земельними ресурсами та регулювання земельних відносин;

-здатність використовувати професійно профільовані знаня і уміня в практичному використанні комп’ютерних технологій в професі- йній діяльності

 

Ви будете вміти: 

- застосовувати методи і технології створення державних геодезичних мереж та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проектування, зведення і експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та сільськогосподарських комплексів з використанням сучасних наземних і аерокосмічних методів;

- використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і землеустрою, її систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого завдання;

- використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання і технології;

- використовувати методи і технології землевпорядного проектування, територіального та господарського землеустрою, планування використання та охорони земель, кадастрових знімань та ведення державного земельного

кадастру;

- розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової документації та документації з оцінки земель, складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії;

- обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами даних;

- володіти технологіями і методиками планування і виконання геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного оброблення результатів знімань в геоінформаційних системах;

- володіти методами землевпорядного проектування, територіального і господарського землеустрою, планування використання та охорони земель з урахуванням впливу низки умов соціально-економічного, екологічного, ландшафтного, природо-охоронного характеру та інших чинників;

- володіти методами організації топографо-геодезичного і землевпорядного виробництва від польових вимірювань до менеджменту та реалізації топографічної та землевпорядної продукції на основі використання знань з основ законодавства і управління виробництвом;

- знати нормативні засади, норми і правила та володіти практичними навичками забезпечення необхідного індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях;

- здатність обирати спеціалізацію, планувати та завершувати курсову роботу (проект), використовувати  компетентності для підготовки та виконання плану дослідження згідно визначених часових рамок;

- уміння застосовувати  державні та галузеві стандарти при розробці землевпорядної документації;

- опанування методикою виконання різних видів топографо-геодезичних робіт з метою одержання планово-картографічного матеріалу, визначення площ земельних ділянок, для цілей землеустрою, земельного кадастру, гідрографії, будівництва та промисловості;

- володіти методами розробки всіх видів проектів землеустрою та технічної документації;

- самостійно розв’язувати різні задачі при перенесенні проектів в натуру, складати ортофотоплани.

 

Ви зможете працювати: 

Випускники з геодезії та землеустрою підготовлені до професійної діяльності з організації та управління проектуванням високоточних методів дослідження та вимірювання земної поверхні; цифровій обробці аерофото- та космічних знімків; створенні геоінформаційних систем кадастру з питань земель і нерухомості; реєстрації прав власності на земельні ділянки; здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

Випускники отримують можливість працевлаштування на підприємствах (організаціях, установах) різних форм власності в області землеустрою, геодезії, картографії та кадастру на посадах, визначених чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) в межах спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Можливість продовження навчання за програмами другого циклу (НРК України -7 рівень, FQ-ЕНЕА-другий цикл, ЕQF LLL- 7 рівень).

Презентація спеціальності