Інженерія програмного забезпечення

Код спеціальності: 
121
Передумови: 
На базі 9 класів
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
3 роки 10 місяців (на базі 9-ти класів)
Галузь знань: 
12 Інформаційні технології
Спеціальність: 
ОПП: Інженерія програмного забезпечення, Розробка програмного забезпечення
Кваліфікація фахівця: 
Фаховий молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення
Освітній ступінь фахівця: 
Фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення» охоплює всі аспекти розробки програмного забезпечення від початкових стадій створення специфікації до підтримки системи після здачі в експлуатацію.

Здобувачі освіти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають сучасні мови програмування, комп'ютерні мережі, тестування, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Спеціальність орієнтована на освоєння методів і технологій створення високорівневих програмних продуктів, з використанням: об’єктно-орієнтованих принципів проектування і програмування, інструментальних засобів та середовищ розробки, баз даних; вивчення теорії і практики конструювання програмного забезпечення, включаючи аналіз вимог, моделювання, вибір архітектури та проектування програмного забезпечення, написання досконалого коду, верифікацію, тестування, еволюцію програмного забезпечення, менеджмент програмних проектів та робота в командах програмістів; інженерію та реінженерію програмних систем, які відповідають функціональним вимогам, виявленим у заданій предметній області; планування, керування і контроль виконання вимог до створюваного програмного забезпечення; контролювання якості розроблюваних програмних продуктів; командну роботу зі створення програмних продуктів.

Технологічна сфера: знання комп’ютерів, їх збирання, тестування та ремонт, програмування, комп’ютерні мережі, Інтернет-сервіси і мобільні технології.

Математична сфера: проектування програмних додатків і розумних апаратних пристроїв, кібербезпека, антивіруси, проектування цифрових систем на кристалах і комп’ютерних мереж.

Сфера програмування для ринку праці: С/C ++, Java, Python, .NET, C#, VHDL, Verilog, System C.

 

Освітньо-професійна програма «Розробка програмного забезпечення». Фаховий молодший бакалавр в галузі знань «Інформаційні технології» з підготовкою в сфері інженерії програмного забезпечення. Акцент робиться на підготовці фахівців, здатних застосувати математичні основи, алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, аналізі вимог до програмного забезпечення, розробці та супроводі програмних систем; застосування теоретичних і практичних методів інженерії програмування за допомогою використання засобів перевірки специфікацій об’єктів програмування шляхом їх верифікації, валідації та тестування.

 

Ви будете знати: 

Фаховий молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення знатиме: зміст інженерних та супровідних процесів життєвого циклу програмного продукту; основні концепції моделювання та налізу програмного забезпечення та типи моделей програмного забезпечення; концепції, стратегій та технології проектування та реалізації програмних систем; технології кластерних, розподілених, паралельних обчислень; мови програмування та інструментарій розроблення програмного забезпечення на відповідних мовах програмування; принципи взаємодії і комунікацій та ролі в команді розробників програмного забезпечення; етапи і принципи управління якістю процесів розробки протягом життєвого циклу виробництва програмного забезпечення.

 

Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення» 

Перелік основних фахових дисциплін:

Основи програмування;

Об'єктно-орієнтоване програмування;

Алгоритми та структури даних;

Операційні системи;

Основи мережевих технологій;

Бази даних; 

Людино-машинна взаємодія;

Архітектура комп'ютера;

Організація комп’ютерних мереж;

Основи інженерії програмного забезпечення;

Конструювання програмного забезпечення;

Дискретні структури;

Аналіз вимог до програмного забезпечення;

Емпіричні методи інженерії програмного забезпечення;

Архітектура та проектування програмного забезпечення;

Якість програмного забезпечення та тестування;

Інтернет речей;

Моделювання та аналіз програмного забезпечення;

Менеджмент проектів обчислювальних систем та ін.

 

Освітньо-професійна програма «Розробка програмного забезпечення»

Головні фахові дисципліни:

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Математичний аналіз

Фізика (електрика)

Дискретна математика

Диференційні рівняння

Чисельні методи

Теорія ймовірності та математична статистика

Основи програмування та алгоритмічні мови

Об’єктно-орієнтоване програмування

Алгоритми та структури даних

Архітектура комп’ютера

Організація комп’ютерних мереж

Операційні системи

Бази даних

Конструювання програмного забезпечення

Основи інженерії програмного забезпечення

Інструментальні засоби візуального програмування

 

Ви будете вміти: 

Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення» 

Розробляти і обслуговувати системи і мережі під управлінням Windows, Unix, Linux;

Створювати програмні продукти за допомогою мовних засобів високого і низького рівнів

Розробляти користувацькі і системні інтерфейси, апаратні і програмні компілятори, інтелектуальні системи програмування та проектування баз знань;

Аналізувати великі обсяги даних;

Проектувати мережні сервіси і мобільні додатки, розумні пристрої, інтегровані з Інтернет мережами.

 

Освітньо-професійна програма «Розробка програмного забезпечення»

Під час навчання Ви набуде таких навиків професійної роботи:

 • ідентифікувати, класифікувати та формулювати вимоги до програмного забезпечення.
 • брати участь у проектуванні програмного забезпечення, включаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та процесів функціонування
 • розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем
 • формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного забезпечення у відповідності з вимогами замовника, технічним завданням та стандартами
 • дотримуватися специфікацій, стандартів, правил і рекомендацій в професійній галузі при реалізації процесів життєвого циклу.
 • застосовувати фундаментальні і міждисциплінарні знання для успішного розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення
 • оцінювати і враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні чинники, що впливають на сферу професійної діяльності
 • розробляти специфікації вимог користувачів до програмного забезпечення
 • реалізовувати фази та ітерації життєвого циклу програмних систем та інформаційних технологій на основі відповідних моделей і підходів розробки програмного забезпечення
 • моделювати різні аспекти системи, розробляти алгоритми та структури даних для програмних продуктів
 • обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій з розробки та супроводження програмного забезпечення
 • володіти основам методів та технологій візуального програмування
 • розпізнавати різні методології розробки і оцінки вартості програмного продукту
 • будувати веб-ресурси відповідно до принципів та технології створення веб-сторінок, мови розмітки HTML, мови стильових описів та інших прийомів- діяльність в органах прокуратури (організаційно - технічне забезпечення діяльності) та ін.
Ви зможете працювати: 

Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення»

Посади фахівців:

 • аналітик з комп’ютерних комунікацій;
 • аналітик комп’ютерних систем;
 • інженер комп’ютерних систем;
 • інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
 • інженер-програміст;
 • програміст баз даних;
 • програміст прикладний;
 • програміст системний;
 • інженер-системотехнік;
 • інженер-електронік;
 • адміністратор баз даних;
 • адміністратор доступу.

Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення»

Випускники зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» зможуть працювати в різних державних та приватних компаніях з розробки програмних продуктів.

 

Презентація спеціальності

Презентації студентів на тиждень циклової комісії

Фільм про тиждень циклової комісії