Менеджмент

Код спеціальності: 
073
Передумови: 
На базі 9 класів
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
3 роки 5 місяців
Галузь знань: 
07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 
Освітньо-професійна програма «Організація виробництва»
Кваліфікація фахівця: 
Фаховий молодший бакалавр з менеджменту
Освітній ступінь фахівця: 
фаховий молодший бакалавр

Сучасний фаховий молодший бакалавр з  менеджменту володіє професійними компетентностями в галузі менеджменту та, зокрема, в сфері організації виробництва,  має навички планово-економічної, виробничо-контролюючої, організаційно-управлінської та аналітичної роботи у сфері діяльності з організації виробництва суб’єктів господарювання.

Головною особливістю професії менеджера є її універсальність, що дозволяє випускникам бути затребуваними на підприємствах усіх форм власності і у всіх секторах економіки. Саме таких фахівців зі спеціальності  Менеджмент готують у нашому коледжі.

 

Ви будете знати: 

Під час навчання Ви набудете таких навиків професійної роботи:

- здатність використовувати професійні знання для організації трудового середовища;

- здатність до оцінки ефективності виробництва;

- здатність адаптувати виробництво відповідно до змін потреб ринку;

- здатність розробляти напрями перспективного розвитку підприємства;

- здатність визначати характеристики зовнішнього середовища та його вплив на діяльність підприємства;

- здатність використовувати знання і практичні навички у сфері планування, раціональної організації виробничої діяльності підприємства.

 

Ви будете вміти: 

- проводити аналіз діяльності підприємства;

- використовувати знання з організації та методології ведення обліку на підприємстві;

- використовувати знання і практичні навички у сфері раціональної організації виробничої діяльності підприємства та нормування праці;

- приймати оперативні рішення щодо виробничої діяльності;

- адаптувати виробництво відповідно до зміни потреб ринку;

- мати професійно-профільовані знання і вміння щодо проведення контролю за діяльністю підприємства;

- організовувати роботу відповідно до вимог охорони праці та охорони природнього середовища;

- виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, демонструвати гнучке мислення та відкритість до нових знань;

- демонструвати належний рівень знань та постійно підвищувати рівень особистого професійного розвитку.

 

Головні фахові дисципліни:

Економічна теорія

Економіка підприємства

Економічний аналіз

Бухгалтерський облік

Фінанси підприємства

Комерційне право

Трудове право

Логістика

Етика ділового спілкування

Маркетинг

Менеджмент

Організація виробництва

Економіка праці та соціальні відносини

 

Ви зможете працювати: 

Ви зможете обіймати посади фахівців у сферах операційного менеджменту, продажу та маркетингу, управління бізнес-процесами та персоналом, зокрема: менеджера з адміністративної роботи, менеджера з логістики, менеджера з маркетингу, менеджера з персоналу, менеджера з постачання, менеджера з реклами, менеджера зі збуту, менеджера із зв’язків з громадськістю, менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, фахівця з стратегічного управління, фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку, фахівця з економічних питань тощо.

 

Працевлаштування

Наші випускники успішно працюють в державних органах влади, в сферах торгівлі, туризму, страхування, ІТ, фінансів, реклами, маркетингу; HR-компаніях тощо.

 

Презентація спеціальності