Геодезія та землеустрій

Код спеціальності: 
193
Передумови: 
На базі 9 класів
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
3 роки 10 місяців
Галузь знань: 
19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 
Геодезія та землеустрій Освітньо-професійна програма: «Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання» Освітньо-професійна програма: «Землевпорядкування»
Кваліфікація фахівця: 
Фаховий молодший бакалавр з геодезії та землеустрою
Освітній ступінь фахівця: 
фаховий молодший бакалавр
Фаховий молодший бакалавр з геодезії та землеустрою є фахівцем, підготовленим у галузі геодезії, землевпорядкування, кадастру, геоінформаційних систем і технологій, нерухомого майна, оцінки земель, цифрової фотограмметрії, а також до наступних видів професійної діяльності: виробничо-технологічної, проектної та проектно-вишукувальної, організаційно – управлінської.
Ви будете знати: 
Під час навчання Ви набудете таких навичок професійної роботи:
- здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми геодезії та землеустрою із застосуванням сучасних технологій, теоретичних положень та методів дослідження фізичної поверхні Землі, форми та розмірів Землі, проведення вимірів на земній поверхні для відображення її на планах та картах, для розв’язання різних наукових і практичних завдань;
- здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;
- знання та розуміння в області геодезії;
- здатність спілкуватися іншою мовою за спеціальністю геодезія та землеустрій;
- здатність використання інформаційних технологій;
- здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродовж життя;
- здатність працювати як самостійно, так і в команді;
- навички забезпечення безпеки життєдіяльності;
- прагнення до збереження природного навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства;
- визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної чесності, а також професійних кодексів поведінки;
- здатність до застосування Державних та галузевих стандартів виконані геодезичних робіт та формуванні землевпорядної документації.
 
 
Ви будете вміти: 
Ви оволодієте такими компетентностями:
- здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, принципів, технологій і методики в галузі геодезії і землеустрою;
- здатність використання технологічних стандартів та нормативних документів для практичного виконання робіт;
- здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, екології, математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо, вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи;
- здатність використовувати знання з загальних інженерних наук у навчанні та професійній діяльності, вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи;
- здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і землеустрою;
- здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою здійснення професійної діяльності в галузі геодезії і землеустрою;
- здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження в галузі геодезії та землеустрою;
- здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, навігаційне, геоінформаційне та фотограмметричне програмне забезпечення та обладнання;
- здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати геопросторові дані у польових та камеральних умовах;
- здатність агрегувати польові, камеральні та дистанційні дані на теоретичній основі з метою синтезування нових знань у сфері геодезії та землеустрою;
- здатність розробляти проекти і програми, організовувати та планувати польові роботи, готувати технічні звіти та оформлювати результати польових, камеральних та дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої;
- здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізацій.
- здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі наук про Землю (геоморфологію, геологію, фізичну географію, ґрунтознавство) для створення топографічних карт та планів;
- здатність виконання теоретичних знань і практичних навичок щодо цифрової обробки зображень при виконанні різних видів геодезичних робіт;
- здатність використовувати профільовані знання і уміння в практичному використанні комп’ютерних технологій в професійній діяльності.
 
 
Ви зможете працювати: 
Випускники можуть бути працевлаштовані на топографо-геодезичних підприємствах, управліннях земельними ресурсами, Держгеокадастрах, будівельних компаніях і здатні займати посади фахівців у сферах управління земельними ресурсами та регулювання земельних відносин, державних органах влади та органах самоврядування.
 
Випускники з геодезії та землеустрою здатні виконувати професійну роботу (коди та назви класифікаційного угрупування професійних назв робіт згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 (із змінами)):
3119 Технік-геодезист
3212 Технік-землевпорядник
3118 Технік-топограф кадастровий
3112 Технік-проектувальник
3118 Копіювальник технічної документації
3118 Технік-картограф
 
Фаховий молодший бакалавр може займати первинні посади, а також посади заступників відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угрупувань.
 

Презентація ОПП Землевпорядкування

Презентація ОПП Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання