Методична робота

Методична робота

Методична робота у ВСП «КІУтЗ НАУ  – це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної та  інформаційної діяльності, спрямована на удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників та підвищення ефективності їхної роботи.

Її мета – науково-методичне забезпечення завдань організації освітнього процесу коледжу, що реалізується через постійне удосконалення  професійно-педагогічних компетентностей викладачів,  задоволення їхніх освітніх потреб, створення умов щодо фахової самореалізації, оволодіння ними сучасним змістом і технологіями навчання і виховання, методами наукового аналізу власної педагогічної діяльності, засобами вирішення педагогічних задач, спрямованих на розвиток особистості студента.

Зміст методичної роботи обов’язково включає: вивчення викладачами основних державних нормативних документів про освіту; знання актуальних проблем фундаментальних, психолого-педагогічних наук; впровадження інноваційних технологій навчання і передового педагогічного досвіду; участь у науково-дослідній роботі, науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах професійної майстерності  тощо.

Основними напрямами методичної роботи є:

-надання методичних консультацій викладачам та іншим педагогічним працівникам;

-спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу;

-спрямування роботи викладачів у міських методичних об’єднаннях;

-розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик в освітній процес;

-створення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін;

-розробка й упровадження в практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення науково-методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;

-сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;

-вивчення й узагальнення позитивного педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів освіти, ознайомлення  педагогів коледжу з цим досвідом та його впровадженням;

-залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;

-організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної, методичної літератури, періодичної преси;

-робота з молодими викладачами;

-допомога в підготовці педагогічних працівників до атестації. 

Основні форми  методичної роботи. Традиційні погляди на сутність і форми методичної роботи відкореговані з метою приведення їх у відповідність із сучасними методологічними настановами, утвердженням нових пріоритетів фахової передвищої, вищої освіти:

-освіта впродовж усього життя;

-професійна мобільність випускників на ринку праці;

-компетентністний та студентоорієнтований  підхід до підготовки фахівців;

-перехід від кваліфікації до компетенції;

-фундаменталізація, інформатизація і технологізація освіти, стимулювання інноваційної освітньої діяльності тощо.

В цих умовах першочергового значення набуває технологічна компетентність, що інтегрує такі професійні якості педагогічного працівника, як:

-знання психолого-педагогічних закономірностей навчання, виховання і розвитку особистості майбутнього фахівця, здатність співвідносити мету і завдання освітньої підготовки з індивідуальними особливостями студентів, їх професійними інтересами й освітніми запитами;

 -уміння проєктувати освітній процес, корегувати власну викладацьку діяльність з урахуванням прогнозованих змін;

-уміння передбачати результати навчально-пізнавальної роботи студентів, наслідки власної педагогічної діяльності;

-уміння добирати оптимальні методи викладання, застосовувати сучасні педагогічні технології, спрямовувати їх на досягнення освітньо-виховної мети;

-досвід планування, організації та проведення навчальних занять різних типів і форм;

- здатність до педагогічного самоаналізу;

-уміння цілеспрямованого спостереження, узагальнення і критичного засвоєння педагогічного досвіду.

  В коледжі використовуються три групи форм організації методичної роботи: колективні, групові та індивідуальні.

Колективні форми роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення й поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

Колективними формами методичної роботи у ВСП  «КІУтЗ НАУ» є: педагогічна рада (якщо розглядаються методичні питання), науково-методична рада, психолого-педагогічні читання, науково-практичні конференції, семінари тощо. Предметом колективного обговорення стають сучасні проблеми вдосконалення освітнього процесу, організація й розвиток діяльності викладачів творчого характеру.

Науково-методична рада, враховуючи завдання, що поставлені перед педагогічним колективом,  розглядає найбільш важливі питання удосконалення науково-методичної та навчально-виховної роботи в коледжі,  внутрішньої системи забезпечення якості фахової передвищої, вищої освіти та освітньої діяльності,   впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм в освітній процес, контролю і координації роботи циклових комісій, розробці заходів з підвищення професійної майстерності викладачі, а також реалізує й упроваджує рішення педагогічної ради.

Групові форми організації методичної роботи є найбільш мобільними та динамічними, оскільки об’єднують педагогів за інтересами, і дозволяють одночасно показати викладачам як свою педагогічну майстерність, так і навчити їх проводити аналіз або самоаналіз занять, обмінюватись досвідом або отримувати методичну допомогу від більш досвідчених педагогів.

Це – участь у роботі міських методичних об’єднань, основне призначення яких полягає у колективному опрацюванні найактуальніших проблем, пов’язаних з родом професійної діяльності педагогів, взаємний обмін досвідом; засідання циклових комісій; розробка, перегляд освітньо-професійних програм та відповідних навчальних планів і програм; установлення міждисциплінарних  зв'язків, окремих методичних питань; організація та проведення Тижнів комісій; взаємовідвідування занять викладачами, а також проведення ними відкритих занять і їх обговорення; засідання «Школи молодого викладача».

Індивідуальними формами методичної роботи є: самоосвіта, супервізія, консультації (проводяться заступником директора з навчально-методичної роботи, методистами,  головами циклових комісій, досвідченими педагогами), проведення індивідуальних науково-дослідницьких та пошукових робіт,  підвищення кваліфікації, атестація тощо.

У коледжі функціонує  навчально-методичний кабінет, в якому зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні комплекси, методичні розробки окремих занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду роботи кращих педагогів, підготовлені викладачами матеріали як виставкові, наукові статті.