Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Код спеціальності: 
029
Передумови: 
На базі 9 класів
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
2 роки 10 місяців
Галузь знань: 
02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 
Освітньо-професійна програма «Діловодство»
Кваліфікація фахівця: 
Фаховий молодший бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Освітній ступінь фахівця: 
фаховий молодший бакалавр

Фаховий молодший бакалавр з діловодства є фахівцем, підготовленим  в галузі діловодства, який  володіє комплексом сучасних теоретичних і практичних знань, умінь та навичок ефективного використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, запровадження нових технологій, методологій  та інструментів  електронного документообігу з метою підвищення ефективності роботи будь-якої організації, закладу чи підприємства незалежно від форм власності. 

 

Ви будете знати: 

Під час навчання Ви набудете таких навиків професійної роботи:

- застосовувати уявлення про різноманітність документів в сфері документально-інформаційного забезпечення процесу управління, розуміння значення їх впливу на розвиток підприємства (установи, організації, закладу), особистості і суспільства;

 - володіти методами опису, ідентифікації, класифікації об’єктів документально-інформаційних потоків і масивів, застосовувати інструменти і методи організації документно-інформаційних потоків і масивів  відповідно до законодавства;

-  застосовувати уявлення про основи документознавства й сучасний діловий документ;

-  застосовувати сучасні уявлення про особливості управлінського документування;

 - вміти здійснювати  аналітико-синтетичну обробку документів,  здійснювати процеси аналітико-синтетичного опрацювання інформації та документів;

 -  застосовувати знання основ архівознавства в роботі  з організації та діяльності архівного підрозділу;

 -  застосовувати основні психолого-педагогічні методи ділового спілкування, підтримувати комунікацію з усіма суб’єктами інформаційного середовища, виходячи із цілей спілкування;

 -  вміти комунікувати у професійній сфері, вміти працювати  у команді;

- використовувати професійно профільовані знання діловодства в сфері документаційно-інформаційного забезпечення управління,  здійснювати збирання й оброблення інформації та документів для їх зберігання, опрацювання, інформаційного пошуку, використання і поширення;

 - використовувати професійні   профільовані знання основ документознавства і ділового документа для здійснення оперативного регулювання діловодства, працювати з системами, які сприяють організації, збереження, обміну та поширенню інформації і документів;

- використовувати теоретичні знання і практичні навички з ділової української (іноземної) мови, стилістики ділового мовлення (іноземної) мови для виконання комплексу робіт в галузі загального та спеціального діловодства;

 - використовувати професійно профільовані знання і навички основ менеджменту, маркетингу, інформаційного забезпечення управління в галузі загального та спеціального діловодства;

-  використовувати професійно профільовані знання і навички роботи з організаційною, обчислювальною технікою,  працювати з електронними ресурсами, застосовувати інформаційні та комп’ютерні технології в процесі роботи з інформацією, документами та комунікації;

- володіти навичками роботи  в глобальних і локальних комп’ютерних мережах з використанням Інтернет-ресурсів в галузі загального та спеціального діловодства;

 -  володіти навичками створення баз даних;

 - використовувати теоретичні знання і практичні навички роботи з графічними редакторами в  галузі загального та спеціального діловодства;

 - використовувати теоретичні знання і практичні навички спеціального діловодства в професійній діяльності, а це обробка та укладання  кадрово-контрактової документації, обліково-фінансової документації, господарсько-претензійної документації, робота за зверненнями громадян, робота з документами, які мають обмежений доступ до інформації, особливості  судової документації, особливості укладання нотаріальних документів, ведення комерційної документації, документації підприємницької діяльності;

-  використовувати теоретичні знання і практичні навички в галузі офісного сервісу для вирішення завдань в діловодній галузі;

- здатність до подальшого навчання з деяким ступенем автономності, постійного підвищення рівня власної інформаційної культури та здатність до професійної самореалізації на ринку праці.

 

Ви будете вміти: 

- застосовувати стандартні технології просування/промоції читання та споживання якісної, достовірної інформації, дотримання правил інформаційної безпеки;

- демонструвати інформаційну грамотність під час виконання професійних завдань;

- володіти достатніми робочими навичками працювати самостійно або в групі (практичні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміти отримувати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату;

- володіти іноземною мовою на рівні, необхідному для виконання типових професійних завдань;

- застосовувати знання різних теорій в області діловодства, що надає можливість критично аналізувати літературу в цій області;

- розуміти процеси збирання, створення, опрацювання, зберігання, пошуку, поширення, охорони, захисту інформації/знань і документів;

- діяти на основі етичних принципів, правових і безпекових норм у професійній діяльності з урахуванням індивідуальних та культурних особливостей користувачів;

- застосовувати знання законодавства та Державних стандартів України;

- застосовувати загальне уявлення та розуміння різних теорій в області соціального менеджменту та ділового адміністрування;

- обирати засоби та інструменти для інформаційного, архівного обслуговування різних категорій населення;

- ефективно використовувати на практиці теоретичні концепції соціального менеджменту та ділового адміністрування;

- знати та розуміти процеси формування документних масивів  архівів, установ та організацій.

- використовувати на практиці  інструменти та стратегії, а також робити звіти/доповіді про них усно та письмово.

- дотримуватися вимог загальних та спеціальних актів законодавства, у тому числі в частині охорони праці та безпеки життєдіяльності, дотримання авторських прав, захисту особистих даних і правил розповсюдження інформації. Здатність приймати обґрунтовані управлінські та технологічні рішення;

- працювати в різних операційних середовищах, комп'ютерних мережах;

- забезпечувати використання та зберігання інформації на різних матеріальних носіях;

- застосовувати інструменти і методи збору, аналізу, класифікації, організації та поширення інформації та документів у різних форматах;

- вести документаційне обслуговування засідань, нарад, презентацій, переговорів;

- документувати організаційно-розпорядчу та інформаційно-довідкову діяльність;

- втілювати заходи з виконання правил охорони праці;

- спілкуватися державною мовою усно і письмово, включаючи спеціальну термінологію.

 

Головні фахові дисципліни:

Організаційна техніка

Економіка, планування та організація діяльності підприємства

Комп’ютерна графіка

Діловодство

Основи менеджменту та маркетингу

Спеціальні системи документування

Документознавство

Інформаційне забезпечення управління

Інформаційні системи і мережі

Системи управління базами даних

Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів

Професійна етика

Архівознавство

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Вступ до спеціальності

Бібліографознавство

Практикум з комп’ютерного діловодства

Психологія ділового спілкування

 

Ви зможете працювати: 

Випускники зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа зможуть працювати на підприємствах та в організаціях різних форм власності, видів діяльності та форм господарювання.

 

Презентація спеціальності