Туризм і рекреація

Код спеціальності: 
242
Передумови: 
На базі 9 класів
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
2 роки 10 місяців
Галузь знань: 
24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 
Туризм і рекреація
Кваліфікація фахівця: 
Фаховий молодший бакалавр з туризму
Освітній ступінь фахівця: 
Фаховий молодший бакалавр

Фахова передвища освіта в галузі сфери обслуговування спеціальності 242 Туризм. Акцент на формуванні у здобувачів освіти фахових компетентностей щодо вміння планувати, організовувати, забезпечувати якісне обслуговування клієнтів у процесі надання й реалізації туристичного продукту.

Об’єкт вивчення та/або діяльності: туризм як суспільний феномен, сфера професійної діяльності, яка охоплює географічні, соціокультурні, екологічні, економічні, організаційно-правові аспекти, процеси і явища, пов’язані з комфортним та безпечним подорожуванням.

Цілі навчання: формування загальних та спеціальних компетентностей для здійснення професійної діяльності у сфері рекреації і туризму.

Ви будете знати: 

Головні фахові дисципліни: - географія туризму - рекреаційна географія - туристичне краєзнавство - технологія і організація туристичного обслуговування - організація готельного обслуговування - організація ресторанного обслуговування - спеціалізований туризм - туристичні ресурси України - туристичні ресурси Європи - туристичні маршрути Африканського континенту - туристичні маршрути Азії - туристичні маршрути Американських континентів - страхування в туризмі - інформаційні системи і технології в туризмі - організація екскурсійної діяльності і транспортного обслуговування - рекреологія і сільський туризм - економіка туризму - туроперейтинг - менеджмент та маркетинг туризму, - правове регулювання та безпека туристичної діяльності.

Ви будете вміти: 

Під час навчання Ви набуде таких навиків професійної роботи:

Застосовувати нормативно- правові акти у професійній діяльності.

Застосовувати правові норми, норми з охорони праці, безпеки життєдіяльності, охорони довкілля у професійній діяльності.

Володіти державною та іноземною мовами у професійній діяльності.

Розв’язувати типові спеціалізовані задачі у професійній діяльності.

Пояснювати суспільні пріоритети щодо охорони туристичних ресурсів України та збереження довкілля під час виконання професійних обов’язків.

Аналізувати ресурсний потенціал країн, регіонів щодо стану і перспектив розвитку туризму.

Інформувати споживачів про умови надання туристичних послуг.

Застосовувати навички клієнтоорієнтованого сервісу у професійній діяльності.

Брати участь у підготовці проєктів договорів туристичного, екскурсійного, готельного обслуговування.

Забезпечувати процес комплексного обслуговування клієнтів під час надання туристичної послуги та реалізації туристичного продукту.

Застосовувати знання з основ психології, що сприяють розвитку загальної культури, для розв’язання професійних задач.

Застосовувати навички командної роботи, лідерства для налагодження комунікації у професійній діяльності.

Здійснювати пошук, оброблення й аналізування інформації з різних джерел у професійній діяльності.

Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг у професійній діяльності.

Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології для розв’язання професійних задач.

 

Ви зможете працювати: 

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за Національним класифікатором України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010, Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. «Спортивна діяльність»:

3414 Фахівець з туристичного обслуговування

3414 Організатор подорожей (екскурсій)

3414 Екскурсовод

3414 Фахівець із організації дозвілля

3414 Фахівець з розвитку сільського туризму

3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)

3414 Фахівець із туристичної безпеки

3340 Інструктор-методист з туризму

3439 Інспектор з туризму