Наукова робота

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» визначає наступні напрями розвитку, які є взаємопов’язаними і для реалізації завдань за якими необхідна взаємодія адміністрації, структурних підрозділів, працівників та здобувачів освіти, а також їх громадських об’єднань:

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

 1. Розвиток цілісної системи корпоративної культури якості та академічної доброчесності у Коледжі як «організації майбутнього».
 2. Покращення системи моніторингу академічної доброчесності виконання кваліфікаційних робіт студентами із застосуванням сучасних інформаційних технологій технічної перевірки та аналізу тексту на ймовірність некоректних текстових запозичень.
 3. Впровадження інноваційних технологій навчання, заснованих на дослідженнях.
 4. Сприяння активізації публікаційної активності науковців Коледжу передусім в авторитетних міжнародних і національних виданнях.
 5. Проведення постійного моніторингу публікацій статей науково- педагогічних працівників Коледжу у фахових виданнях.
 6. Посилення роботи із залучення студентів до виконання наукових досліджень на усіх рівнях. Виконання нетипових завдань дослідницького характеру під час виробничих практик.
 1. Забезпечення здобувачам фахової передвищої та вищої освіти соціальних навичок, що відповідають цілям та результатам навчання.
 2. Залучення студентів до наукової дискусії з проблемних актуальних питань, отримання навичок активних комунікацій, безконфліктного спілкування, ораторського мистецтва.
 3. Організація досліджень або пов’язаної з дослідженнями діяльності та інноваціями для розробки критичного і творчого світогляду студентства, яка надасть їм змогу відшукати нові рішення для нових викликів.

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

 1. Забезпечення дотримання  законодавчо встановлених диференційованих норм навчального навантаження, проведення моніторингу якості його виконання та соціологічних опитувань про якість занять, преміювання викладачів, які мають високий рейтинг у студентів.
 2. Розробка і впровадження системи оцінювання та стимулювання науково-методичної роботи викладачів з метою посилення цих складових у їхній діяльності і заохочення до професійного розвитку та самореалізації.
 3. Забезпечення гідних умов праці, конкурентоспроможну її оплату та соціальний пакет як критично необхідні складові для залучення до науково- освітньої діяльності високопрофесійних талановитих особистостей та розвитку наявних науково-педагогічних колективів.
 4. Розвиток лідерського потенціалу викладача Коледжу та викладання на засадах трансформаційного лідерства.
 5. Забезпечення ефективної мотивації співробітників Коледжу шляхом створення системи заохочення за високу публікаційну активність.
 6. Сприяння участі педагогічних працівників у Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та активізація роботи з проведення наукових заходів на базі Коледжу.

Результати 2022-2023 н.р.

У 2022 році опубліковано електронний посібник  "Великомасштабні знімання" (укладач Наталія ДОНЕЦЬ). Навчальний посібник містить базові поняття зйомки підземних комунікацій, Державної геодезичної мережі, призначений для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землевпорядкування». Розглядається теорія та методика великомасштабної зйомки. Посібник розроблений у відповідності до змісту нормативної програми з дисципліни «Великомасштабні знімання».

21 жовтня 2022 року викладачі Циклової комісії природничо-математичних дисциплін ВСП «Фахового коледжу інженерії, управління та землевпорядкування НАУ» Ольга Орлова, Антоніна Столяренко та Олена Васьковська  приймали участь у ІІІ Всеукраїнський науково-практичній конференції "Фахова передвища і професійна освіта", що проходила на базі Національної академії педагогічних наук України у форматі онлайн на платформі Zoom.

25.10. 2022 року викладачі комісії економіки та підприємнцтва взяли участь у вебінарі «Zoom for Education: використання цифрових інструментів для викладачів», який був організований МОН спільно з компанією «Zoom».

02 листопада 2022р. члени ЦК Іноземних мов взяли участь в онлайн-тренінгу, який провела компанія «Pearson» для викладачів Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету».

03 листопада 2022 року в дистанційному форматі відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ЗФПО».   Співорганізаторами заходу виступили ДНУ «Інститут модернізації і змісту освіти», Рада директорів закладів фахової передвищої освіти м. Києва, ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету», ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету».

  Ключовими питаннями, які обговорювалися на пленарному та секційних засіданнях були наступні:

1. Проблеми педагогіки фахової передвищої освіти в контексті імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту»  та шляхи їх вирішення.

2. Практичний досвід  забезпечення якості фахової передвищої освіти.

3. Розвиток креативності та творчого потенціалу студентів  – необхідна умова підготовки сучасного фахівця.

Викладачі комісії економіки та підприємництва 08.11.2022р. взяли участь у у XІ Міжнародній науково-практичній конференції «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ. Відновлення: виклики, підходи та інструменти».

10 листопада 2022 року викладач циклової комісії економіки та підприємництва Леся ГАВРУТЕНКО взяла участь в другій Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства». Співорганізаторами конференції були: Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, Вроцлавський природничий університет (Республіка Польща).

13 грудня 2022 року викладач циклової комісії економіки та підприємництва Леся ГАВРУТЕНКО взяла участь в онлайн-семінарі «Digital під час війни: нові соціальні тренди та комунікація», який було організовано UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

15 грудня 2022 року викладач циклової комісії економіки та підприємництва Леся ГАВРУТЕНКО взяла участь в VIIІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти».

15-19 грудня 2022року викладачі КІУтЗ НАУ Гришко Н.О. та Ткачук Н.Г. взяли участь у «ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ НАУКОВОЇ ОСВІТИ», яка проводилася Національною академією педагогічних наук України у співпраці із Інститутом обдарованої дитини НАПН України, національним центром «Мала академія наук України», кафедрою UNESCO з наукової освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Викладачі коледжу Ніна ГРИШКО та Наталія ТКАЧУК у грудні 2022 року взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми третього року запровадження пілотного проєкту у закладах вищої та фахової передвищої освіти України».

Опубліковано статтю викладача Людмили КУДЕЛІ в електронному науковому мультидисциплінарному журналі «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» (ISSN 2786-5495 online) № 2,  2023 (наукові статті по конференції «Дистанційна освіта: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти», яка відбулась 30 листопада 2022 р.).

25 січня 2023 року викладачі КІУтЗ НАУ Ніна ГРИШКО та Наталія ТКАЧУК долучилися до третьої Всеукраїнської онлайн конференції для викладачів англійської мови під назвою «Teaching Experts», яка проводилася мовним центром «Поліглот» за підтримки компанії «Cambridge English, Ukraine».

27 січня 2023 року заступнику директора з навчальної роботи, к.е.н. Ігорю ЯРОВОМУ присвоєно звання члена-кореспондента Міжнародної академії освіти і науки.

27 та 28 січня 2023 року педагогічні працівники Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування НАУ» взяли участь у практичній онлайн конференції: «Освітній фронт. Вплив війни на освітян».

27-28 січня 2023 року викладачі іноземної мови КІУтЗ НАУ Ірина СЛИНЬКО, Ніна ГРИШКО та Наталія ТКАЧУК долучилися до практичної онлайн-конференції для освітян «Освітній фронт. Непроговорене» від освітньої фундації GoGlobal.

06 лютого 2023 року викладачі циклової комісії природничих дисциплін  (Олена ВАСЬКОВСЬКА, Ольга ОРЛОВА, Антоніна СТОЛЯРЕНКО) приймали участь у круглому столі «ІІІ Всесвітня конференція ЮНЕСКО з вищої освіти (Дорожня карта ЮНЕСКО «Без обмежень. Нові способи заново винайти вищу освіту» (BEYOND LIMITS. New Ways to Reinvent Higher Education): виклики для сфери вищої освіти України в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення».  

21 лютого 2023 року викладач ЦК «Економіки та підприємництва» Ольга ІМЕНИННИК взяла участь у онлайн-конференції «Email маркетинг 2023».

Викладач циклової комісії економіки та підприємництва к.п.н. Леся ГАВРУТЕНКО взяла участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти міжмовної комунікації та формування комунікативної компетентності сучасного фахівця», яка відбулася 21.02.2023р.

Голова циклової комісії філологічних дисциплін - Ірина МАТЮШКО, взяла участь у засіданні Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка на тему: "Визначальна роль української мови в українському державотворенні " з нагоди Міжнародного дня рідної мови.

Викладач економічних дисциплін, к.е.н. Ігор ЯРОВИЙ долучився до створення колективної монографії «Prospective directions of scientific and practical activity». Монографії присвоєно Міжнародний стандартний книжковий номер  США. ISBN 979-8-9866959-2-1 та  ідентифікатор цифрового об’єкта DOI: 10.51587/9798-9866-95921-2023-011

02 березня 2023 року викладачі ЦК Іноземних мов КІУтЗ НАУ Наталія ТКАЧУК, Людмила ГОРОБЕЦЬ, Валентина МИГОЛЬ, Ірина СЛИНЬКО, Катерина ТАРАСЮК, Ольга МИХАЙЛЕНКО та Ніна ГРИШКО взяли участь у роботі онлайн-конференції професійної спільноти вчителів іноземної мови, яка проводилася Центром професійного розвитку педагогічних працівників  м. Києва.

Викладач циклової комісії природничих дисциплін Ольга ОРЛОВА приймала участь у Всеукраїнський онлайн конференції  "Педагогічні інновації та техніки для професійного розвитку. НУШ "з підвищенням кваліфікації з теми "Впровадження технологій STEM-освіти в процес вивчення біології. Підвищення розумової активності учнів".

Викладач комісії геодезії та землеустрою, завідувач відділення №6 Наталія ДОНЕЦЬ взяла участь у  Всеукраїнському конкурсі "Планета ІТ - 2022" в номінації "Навчально-методичне забезпечення професійної та загальноосвітньої підготовки" з роботою "Електронний посібник з дисципліни "Великомасштабні знімання".

Заступник директора з навчальної роботи Ігор ЯРОВИЙ та голова циклової комісії філологічних дисциплін Ірина МАТЮШКО 10 березня 2023 року взяли участь у круглому столі “Тарас Шевченко - національний апостол, велетень у царстві духа”, присвяченому 209-ій річниці від дня народження поета.

Студентська наука

Науково-дослідна робота студентів в умовах сьогодення є важливим складником вищої та фахової передвищої  освіти. Вона сприяє формуванню наукового світогляду та особистісному професійному становленню, розвиває творче мислення та індивідуальні здібності, формує навички самостійної роботи, залучає талановиту молодь до науково-дослідної роботи циклових комісій, сприяє вихованню та підготовці майбутніх молодих учених.

 

Студенти коледжу щорічно є переможцями та призерами всеукраїнських олімпіад та конкурсів, учасниками конференцій різного рівня, круглих столів. Активно проводяться засідання наукових студентських гуртків.

Наші студенти в  2022 році під керівництвом викладача Ірини ЮРКОВОЇ, за сприяння завідувача відділення Віти ГОМЕНЮК взяли участь у Всеукраїнському турнірі з фінансової грамотності.

Студент групи 556-ІПЗ-1 Данилу ОЛІЙНИКУ у 2022-2023 н.р. успішно завершив п'ять курсів від Мічиганського університету спеціалізації "Python for Everybody"  на платформі Coursera та отримав міжнародний сертифікат.

01 грудня 2022 р. студенти групи 556-ІПЗ-1 вперше прийняти участь в студентському Науковому Марафоні , який був присвячений  Всесвітньому Дню Ґрунту 2022 (World Soil Day, що відзначатиметься щорічно 5 грудня). Організатори і активні учасники заходу: студенти Факультету природничо-географічної освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова; ВСП «Фахового коледжу інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» , Фахового коледжу “Універсум” Київського університету імені Бориса Грінченка.

5 грудня 2022 року в рамках Всеукраїнського тижня права та з нагоди 74-ї річниці прийняття Генеральною Асамблеєю ООН «Загальної декларації прав людини» викладачем Іриною ТИТОК було проведено засідання круглого столу на тему: «Права, свободи й обов'язки людини і громадянина під час дії воєнного стану в Україні». Участь у круглому столі взяли студенти групи 313-П спеціальності 081 «Право». Під час засідання студенти виступали зі заздалегідь підготовленими матеріалами у вигляді презентацій з детальним аналізом щодо реалізації конституційних та міжнародних прав людини і громадянина в Україні під час воєнного стану.

Студентське наукове товариство коледжу, до складу якого були рекомендовані кращі студенти,  і яке є творчим осередком формування нових ідей та інновацій, 12 грудня 2022 року провело своє засідання. Відповідно до  порядку денного обговорювалися організаційні питання та питання щодо проведення у другому семестрі 2022-2023 навчального року внутрішньоколеджійної студентської  науково-практичної конференції. Керував роботою товариства член-кореспондент АПН, професор НАУ Анненков Віктор Петрович. 

15 грудня 2022р. проводився міський конкурс «Кращий менеджер-2022», серед студентів ЗФПО. Представницею від ВСП «Фахового коледжу інженерії, управління та землевпорядкування НАУ» була Турченко Діана (група 304-М), яка зайняла ІІ місце. 

15.12.2022р. здобувачі освіти групи 701-ПТБ з куратором Лесею ГАВРУТЕНКО взяли участь в онлайн-семінарі: «Антикризова комунікація зі співробітниками. Збереження команди. Ментальне здоров'я».

Дуже цікавий захід від Київської Малої академії наук в січні 2023 року привернув увагу студентів групи 213-КБ, як майбутніх фахівців з кібербезпеки. Зимова математична школа КМАН (спікер Тетяна Авдєєва - математик від бога) організована з метою пробудити у дітей любов до математики, розвинути креативне мислення та логіку. У п'ятницю, тринадцятого січня, відбулася перша онлайн-зустріч школи. Учасників привітали поважні професори НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

7 лютого та 8 лютого 2023 року відбулись перші онлайн-засідання студентських наукових гуртків циклової комісії фінансів та менеджменту за напрямами «Актуальні проблеми та перспективи фінансових відносин в умовах сучасності» та «Менеджмент ХХІ століття: теоретичні та практичні аспекти» за участю студентів та провідних викладачів. Форматом зустрічей було обрано науково-практичний семінар на тему «Правові та організаційні засади функціонування та розвитку сфери наукової діяльності». Модератором заходів виступив викладач фінансово-економічних дисциплін, кандидат економічних наук Павло ПРАВДИВЦЕВ.

17.02.2023 року студентки відділення № 7 «Транспортних технологій та розробки програмного забезпечення» (групи ІПЗ-18) Вікторія АВРАМИЧ та відділення № 8 «Фінансів та менеджменту» (групи Ф-10) Карина МИГОЛЬ взяли участь  у роботі IV Міжнародної студентської наукової конференції «ГЛОБАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ЗНАНЬ: МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ГАЛУЗЕЙ НАУК».

21 лютого та 22 лютого 2023 року відбулись чергові онлайн-засідання студентських наукових гуртків циклової комісії фінансів та менеджменту за напрямами «Актуальні проблеми та перспективи фінансових відносин в умовах сучасності» та «Менеджмент ХХІ століття: теоретичні та практичні аспекти» за участю студентів та провідних викладачів. Для учасників зустрічей було проведено майстер-клас на тему «Академічна доброчесність: як правильно та швидко робити посилання на джерела інформації», автором якого виступив викладач фінансово-економічних дисциплін, кандидат економічних наук Правдивцев Павло Анатолійович.

01-03.03.2023 року представники групи 701ПТБ разом з куратором Лесею ГАВРУТЕНКО стали учасниками кар’єрного онлайн-фестивалю JOB EXPO.

Студентка групи 223-т Анжеліка ШЕВЧУК 22-23 лютого 2023 року взяла участь у міжнародній конференції зі статтею "Modern methods of teaching a foreign language for students. Theories, practices and views of students on the new methods of classroom activities".