Освітній процес

Освітні програми

Силабуси дисциплін

Індивідуальна освітня траєкторія

 

 

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету»  – сучасний інноваційний багатопрофільний заклад освіти, що забезпечує відповідно до потреб суспільства у поєднанні з наданням повної загальної середньої освіти підготовку фахівців з високими професійними та соціально-особистісними компетентностями за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра та освітнім ступенем бакалавра за спеціальностями:

Фахові молодші бакалаври

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

061 Журналістика;

072 Фінанси, банківська справа та страхування;

073 Менеджмент;

075 Маркетинг;

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

081 Право;

121 Інженерія програмного забезпечення;

123 Комп’ютерна інженерія;

125 Кібербезпека;

172 Телекомунікації та радіотехніка;

186 Видавництво та поліграфія;

193 Геодезія та землеустрій;

242 Туризм;

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті).

Бакалаври

072 Фінанси, страхування та банківська справа;

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

123 Комп’ютерна інженерія;

193 Геодезія та землеустрій.

 

Вже багато років Коледж позиціонує себе саме як інноваційний заклад освіти, в центрі діяльності якого – впровадження та постійне підвищення результативності системи якості освітніх послуг, створення єдиного освітнього простору, комфортних умов для студентів і персоналу. Впроваджуючи в освітній процес основні ідеї сучасної освіти, Коледж модернізує власну освітню діяльність згідно з новітніми вимогами. Потенціал закладу освіти дозволяє поступово формувати майбутніх фахівців, закладаючи основи багатоступеневої підготовки наших студентів.

Освітній процес у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного  університету» – це   інтелектуальна, творча діяльність, що спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які здобувають освіту, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

Освітній процес організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій, механізмів і процедур  навчання, визнаних в Європейському просторі вищої освіти та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

При організації освітнього процесу можливе використання альтернативних форм і методів організації навчального процесу, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Освітній процес у Коледжі здійснюється за такими формами:

1) навчальні заняття, включаючи індивідуальне навчальне заняття;

2) самостійна робота, включаючи виконання індивідуальних завдань;

3) практична підготовка;

4) контрольні заходи, включаючи атестацію здобувачів вищої/фахової передвищої освіти.

Основними видами навчальних занять є:

1) лекція;

2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

3) консультація.

 

У межах ліцензованих спеціальностей Коледж розробляє освітньо-професійні програми відповідних рівнів освіти, що реалізуються в закладі,  затверджує їх на засіданні Педагогічної ради і вводить в дію наказом директора. Основою для розроблення освітньо-професійних програм є стандарти вищої та фахової передвищої освіти за відповідними спеціальностями (за наявності).

Порядок розробки, перегляду та реалізації освітніх програм відбувається відповідно до «Положення про освітні програми в КІУтЗ НАУ».

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про практичну підготовку студентів ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування НАУ».

Контрольні заходи здобувачів освіти всіх рівнів та ступенів  Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» здійснюється з дисциплін загальної та  професійної підготовки відповідно до «Положення про  систему оцінювання результатів навчання здобувачів освіти» у Коледжі.

Атестацію здобувачів вищої та фахової передвищої освіти здійснює екзаменаційна комісія, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наукових установ, інших організацій відповідно до Положення про екзаменаційну комісію.

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу передбачає наявність:

 • методичних матеріалів для організації та проведення практичних, лабораторних, семінарських занять та самостійної підготовки;

Система забезпечення якості освіти в Коледжі складається із:

 

1.Формування системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої й фахової передвищої освіти у Коледжі

 • Формування єдиного розуміння критеріїв якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої й вищої освіти в Коледжі і способів їх оцінки.

 • Формування системи індикаторів, які дозволяють оцінити і підтвердити якість освітнього процесу.

 • Збір, аналіз та інтерпретація інформації про якість навчання та викладання, у тому числі шляхом опитувань учасників освітнього процесу.

 • Виділення основних чинників, що впливають на якість освітньої діяльності, прогнозування та упередження негативних змін у якості освіти.

 • Імплементація студентоцентрованого підходу в проєктування та реалізацію освітніх програм.

 • Створення науково-методичної ради з якості, на яку будуть покладені, зокрема, завдання розроблення і впровадження системи внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти у Коледжі.

 • Розширення участі студентських органів самоврядування у формуванні вибіркової складової освітніх програм, організації освітнього процесу, оцінюванні його якості.

2.Врахування потреб ринку праці при провадженні освітньої діяльності

 • Моніторинг потреб ринку праці.

 • Створення і підтримка бази даних випускників.

 • Формування рад із працедавцями на рівні Коледжу, структурних підрозділів і окремих освітніх програм. Залучення працедавців до проєктування та оцінювання результатів навчання.

 • Розвиток зв’язків із стейкхолдерами, що є потенційними працедавцями, використання їхніх ресурсів для забезпечення освітнього процесу

3.Формування контингенту студентів, які мають необхідні здібності та мотивацію до здобуття фахової передвищої та вищої освіти в Коледжі

 • Маркетингова і професійно-орієнтаційна робота на різних рівнях.

 • Запровадження та ліцензування нових освітньо-професійних програм підготовки кваліфікованих робітників, молодших бакалаврів з конкурентоспроможних спеціальностей.

 • Ефективна професійна реалізація кожного випускника, успішне формування його конкурентних переваг і лідерських якостей.

 • Забезпечення навчання, яке буде зосереджене на потреби, уподобання, інтереси студента, уміння працювати в команді, уміння вчитися упродовж життя, готовність до змін, уміння діяти у нестандартних ситуаціях тощо.

 • Створення в Коледжі умов для реалізації рівних можливостей доступу до навчання та інфраструктури Коледжу осіб з обмеженими можливостями.

4.Забезпечення практичної складової результатів навчання здобувачів фахової передвищої та вищої освіти

 • Підтримка якості освіти завдяки впровадженню до освітніх програм (індивідуальних навчальних планів) міждисциплінарних компонентів.

 • Забезпечення поєднання теоретичного, практичного і прикладного аспектів навчання, підвищення якості та ефективності виробничої практики студентів, посилення в цьому напрямі співпраці з бізнесом, державними установами та неурядовими організаціями.

 • Впровадження дуальної форми освіти як перспективної форми співпраці закладу освіти та працедавців.

 • Використання інтерактивних методик, комп’ютерних систем та онлайн-технологій, нанотехнологій для уніфікації освітнього процесу та надання йому практичного спрямування.

 • Впровадження гнучких навчальних траєкторій та визнання компетентностей, набутих поза формальними освітніми програмами.

 

Для успішного проведення навчально-виховного процесу в коледжі створено вісім відділень:

 • Відділення №1 (загальноосвітньої підготовки)

 • Відділення №2 (інженерії програмного забезпечення (ОПП: 121)

 • Відділення №3 економіки та телекомунікацій (ОПП: 072; 076; 172)

 • Відділення №4 (маркетингу та журналістики (ОПП: 061; 075; 081; 242)

 • Відділення №5 (комп’ютерної інженерії, кібербезпеки та комп’ютерного дизайну (ОПП: 123; 125; 186)

 • Відділення №6 (геодезії та землеустрою (ОПП: 193)

 • Відділення №7 (транспортних технологій та розробки програмного забезпечення (ОПП: 121; 275)

 • Відділення №8 (фінансів та менеджменту (ОПП: 029; 072; 073)

 

Для успішного проведення навчально-виховного процесу в коледжі функціонують циклові комісії

 • Комісія фізичного виховання та захисту України;

 • Комісія іноземних мов;

 • Комісія філологічних дисциплін;

 • Комісія суспільних дисциплін;

 • Комісія природничих дисциплін;

 • Комісія математичних дисциплін;

 • Комісія економіки та підприємництва;

 • Комісія фінансів та менеджменту;

 • Комісія юридичних дисциплін;

 • Комісія інженерії програмного забезпечення;

 • Комісія розробки програмного забезпечення;

 • Комісія комп’ютерної інженерії та радіотехніки;

 • Комісія кібербезпеки та комп’ютерного дизайну;

 • Комісія геодезії та землеустрою;

 • Комісія транспортних технологій.

 

Для забезпечення навчального процесу необхідними навчальними, методичними, інформаційними, матеріальними та іншими ресурсами в структурі коледжу працюють центр інформаційних комп'ютерних технологій, лабораторії, навчальні кабінети, бібліотека, читальний зал, актові зали, спортивні та тренажерні зали, стадіон.

В коледжі велика увага приділяється науково-методичній та дослідницькій роботі викладачів і студентів. Викладачами коледжу розроблені навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, створена  база  електронних підручників та посібників.

Студенти коледжу є переможцями та учасниками всеукраїнських олімпіад з інформатики, програмування, математики, міжнародних та всеукраїнських конкурсів науково-пошукових робіт.

Коледж має договори про співпрацю з провідними інститутами Національної академії наук України, провідними ІТ-підприємствами, іншими науковими та освітніми установами, активно розвиває співпрацю зі стейкхолдерами.