Відділення №5 Комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Рябчук Наталія Анатоліївна
 
Місце знаходження: 4 корпус, 6 поверх, каб.6
секретар відділення:
 
Графік роботи:
Понеділок-четвер: 8.15-17.15
П’ятниця: 8.15-16.00
Обідня перерва: 12:30-13:15 
 
 
 
Головним завданням відділення є забезпечення високого рівня підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій у відповідності до вимог стандартів фахової передвищої та вищої освіти та запитів стейкхолдерів.
На відділенні здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями:
Фаховий молодший бакалавр:
123 Комп’ютерна інженерія;
125 Кібербезпека та захист інформації.
Бакалавр
123 Комп’ютерна інженерія.
 
Контингент відділення складає 376 студентів денної форми навчання.
 
123 Комп’ютерна інженерія
Аналіз сучасного ринку праці доводить, що, окрім фахівця з розробки програмного забезпечення, існує нагальна потреба у фахівцях, які займаються питаннями проектування, монтажу, налагодження та технічної експлуатації ІТ-інфраструктури підприємств та організацій. 
Об’єктом діяльності фахівця з комп’ютерної інженерії є апаратне та системне програмне забезпечення комп’ютерних систем і мереж універсального та спеціального призначення, та їх компонент. Апаратне забезпечення включає технічні засоби, які забезпечують безперебійну роботу ІТ-інфраструктури підприємства, а саме, робочі станції користувачів, універсальні та спеціалізовані сервери, спеціалізовані комп’ютерні системи; кабельну інфраструктуру, мережне та телекомунікаційне обладнання, пристрої, прилади та засоби захисту інформації, засоби резервного збереження даних, системи безперебійного живлення та ін. 
Фахівці спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”: добре володіють роботою з клієнтськими та серверними операційними системами, операційними системами спеціального призначення, спеціалізованим системним програмним забезпеченням; системами керування базами даних; системами електронної пошти; інформаційними системами різного призначення (зокрема і Web-орієнтовані); системами журналювання, моніторингу та діагностики роботи складових мереж; системами резервного копіювання даних тощо.
Студенти-мережевики охоплюють всі аспекти розробки комп’ютерних систем та мережі від створення проектів до введення в експлуатацію і поточної підтримки. 
Змістовною базою щодо оволодіння спеціальністю 123 “Комп’ютерна Інженерія” є нормативні (обов’язкові) та варіативні (вибіркові) навчальні дисципліни.
Студенти цього фаху, які навчаються у коледжі опановують, формують уміння та отримують практичні навички різноманітного інструментарію та технологій щодо розробки та створення комп’ютерних мереж. А саме вивчають:
 • Основи програмування;
 • Архітектура комп’ютера; 
 • Основи програмування;
 • Пакети прикладних програм;
 • Об’єктивно-орієнтоване програмування;
 • Web-технології; 
 • Теорія електричних і магнітних кіл;
 • Електроніка;
 • Комп’ютерна логіка;
 • Комп’ютерна схемотехніка;
 • Бази даних;
 • Адміністрування та захист баз та сховищ даних;
 • Операційні системи (зокрема, OC Linux/Unix)
 • Комп’ютерні мережі;
 • Мікропроцесори та мікроконтролери ;
 • Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах;
 • Системне та мережне програмування;
 • Адміністрування комп’ютерних систем та мереж.
Випускники коледжу отримують робочі місця у сфері мережних і інформаційних технологій на посадах: адміністратор системи (системний адміністратор, мережний адміністратор, адміністратор інформаційних систем), адміністратор бази даних;  адміністратор даних, адміністратор доступу, адміністратор доступу (груповий), адміністратор задач, аналітик з комп’ютерних комунікацій тощо.
 
125 Кібербезпека та захист інформації.
Фахові молодші бакалаври з освітньої-професійної програми “Кібербезпека” зі спеціальності 125 “Кібербезпека та захист інформації ” отримають знання з програмування та комп’ютерної техніки, кібербезпеки, програмних та технічних методів захисту інформації, криптографії, правових та соціальних аспектів захисту інформації, а також менеджменту у сфері інформаційної безпеки.
Фактично після навчання на даній спеціальності студент отримує знання та навички «білого» хакера.
В умовах інформаційної війни спеціальність “Кібербезпека та захист інформації” зараз як ніколи актуальна для нашої країни.
 
Освітньо-професійна програма забезпечує отримання знань:
 • законодавчої, нормативно-правової бази України та вимог відповідних міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності;
 • принципів супроводу систем та комплексів інформаційної та/або кібербезпеки;
 • теорії, моделей та принципів управління доступом до інформаційних ресурсів;
 • теорії систем управління інформаційною та/або кібербезпекою;
 • методів та засобів виявлення, управління та ідентифікації ризиків;
 • методів та засобів оцінювання та забезпечення необхідного рівня захищеності інформації;
 • методів та засобів технічного та криптографічного захисту інформації;
 • сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • сучасного програмно-апаратного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій;
 • автоматизованих систем проектування.
Здобувачі фахової передвищої освіти за цією освітньо-професійною програмою посилено набувають притаманних професіоналам сфери ІТ софтскілів і навичок міжособистісної взаємодії, віддаленої роботи в команді ІТ-проєкту та критичного оцінювання результатів професійної діяльності, а також вміння створювати інфраструктуру відкритих ключів, забезпечувати послугами електронного підпису. Крім цього, підготовка передбачає оволодіння практиками організації безпечної діяльності, зокрема попередження, локалізації й ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій породного й техногенного характеру. 
 
Основні дисципліни за спеціальністю “Кібербезпека та захист інформації ”, які вивчаються:
 • Комп’ютерна логіка.
 • Основи комп’ютерних технологій.
 • Бази даних.
 • Алгоритми та структуру даних.
 • Вступ до кібербезпеки.
 • Комп’ютерні мережі.
 • Web-програмування.
 • Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
 • Основи технічного захисту інформації.
 • Інформаційна безпека держави.
 • Адміністрування інформаційного-телекомунікаційних систем.
 • Система охорони державної таємниць.
 • Кібербезпека баз даних.
 • Операційні системи.
 • Основи охорони праці.
 • Безпека життєдіяльності в ІТ сфері.
Посади, на яких зможуть працювати випускники коледжу:
 • Менеджер систем з інформаційної безпеки;
 • Розробник систем захисту інформації;
 • Адміністратор мереж і систем;
 • Аналітик систем захисту інформації та оцінки вразливостей;
 • Аналітик з безпеки інформаційного-телекомунікаційних систем;
 • Фахівець з питань безпеки (інформаційно-комунікаційні технології);
 • Фахівець з підтримки інфраструктури кіберзахисту;
 • Фахівець з реагування на інциденти кібербезпеки;
 • Фахівець з тестування систем захисту інформації;
 • Фахівець сфери захисту інформації.
 
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ “БАКАЛАВР”
(базова вища освіта)
спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія
 
Випускники, які навчалися за освітньою програмою “Комп’ютерна інженерія” отримують перший (бакалаврський) рівень вищої освіти та професійні знання:
 • з розробки, експлуатаційного обслуговування, ремонту та модернізації системних програмних і технічних засобів ІТ, їх локально-мережевих реалізацій в офісах, установах, організаціях та на підприємствах
Бакалавр з комп’ютерної інженерії:
 • бере участь у роботах зі створення, інсталяції та експлуатації системного програмного забезпечення і технічних засобів комп’ютерних систем, комплексів та мереж загального і цільового призначення;
 • може займати керівні посади на фірмах, підприємствах та установах, діяльність яких пов’язана з комп’ютерною технікою