Відділення №7 Транспортних технологій та розробки програмного забезпечення

Ковтун Наталія Володимирівна
 
Місце знаходження: 4 корпус, 6 поверх, 7 кабінет.
Секретар відділення: Шмалько Ілона Артурівна.
 
Графік роботи:
Понеділок-четвер: 8:15-17:15
П’ятниця: 8:15-16:00
Обідня перерва: 12:30-13:15
 
Електронна адреса: kovtun.nataliya@kitz.nau.edu.ua
 

Головне завдання роботи відділення є забезпечення професійної, загальнокультурної та загальноосвітньої підготовки фахівців, надання здобувачам освіти системи знань, умінь та навичок, що гарантують виконання ними функціональних обов’язків, формування у студентів здатності до самоорганізації та саморозвитку, високих моральних якостей, соціальної активності та вміння критично оцінювати результати своєї діяльності, набуття здобувачами освіти досвіду та застосування здобутих знань в особистій, навчальній та професійній діяльності.

Станом на 01 вересня 2023 року на відділенні навчаються 380  здобувачів освіти.

Для ефективної підготовки фахівців на відділенні впроваджуються інноваційні технології навчання, компетентнісний та комунікативний підхід у викладанні навчальних дисциплін, створюються умови для набуття здобувачами освіти практичних умінь та навичок.

Освітній процес на відділенні забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив викладачів коледжу, серед яких кандидати технічних наук, викладачі-методисти, спеціалісти вищої категорії. Цілісна система діяльності відділення спрямована на реалізацію нових державних стандартів, успішне виконання навчальних планів і освітньо-професійних програм на основі впровадження в освітній процес сучасних технологій навчання. 

 

Підготовка фахівців здійснюється за такими спеціальностями:

Освітньо-професійний ступінь

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Термін навчання

Денна форма навчання

фаховий

молодший

бакалавр

275 Транспортні технології

Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті

на базі

9 класів –

3 роки 10 місяців.

 

121 Інженерія програмного забезпечення

Розробка програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення комп’ютеризованих систем

   275 Транспортні технології

Рівень розвитку транспортної системи держави — одна із найважливіших ознак її технологічного прогресу й цивілізованості. Потреба у високорозвиненій транспортній системі ще більш підсилюється при інтеграції в європейську і світову економіку, транспортна система стає основою для ефективного входження України у світове співтовариство.

Спеціальність  275 Транспортні технології забезпечує підготовку фахівців з організації і управління матеріальними, фінансовими та транспортними потоками. Фахівцеві з організації перевезень  потрібно вміти аналізувати великі обсяги інформації для того, щоб вибрати оптимальний маршрут, розрахувати вартість перевезення та його терміни, організовувати процес перевезення, постійно перебуваючи в контакті з митниками, постачальниками, складськими працівниками і вантажоодержувачами. Він повинен вміти рахувати (базові знання бухгалтерії необхідні), вивчати структуру попиту і аналіз товарних запасів (тут необхідні знання про маркетинг), керувати командою (навички управління повинні бути на висоті).

Освітньо-професійна програма Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті включає вивчення таких основних дисциплін:

 • автомобілі;
 • технічна експлуатація автомобілів;
 • правила і безпека дорожнього руху;
 • організація автомобільних вантажних перевезень;
 • організація автомобільних пасажирських перевезень;
 • організація міжнародних автомобільних перевезень;
 • комерційна робота;
 • організація і планування роботи підприємства;
 • економіка підприємства;
 • основи митного законодавства та митно-брокерська діяльність;
 • транспортно-експедиційна робота;
 • основи податкової системи та страхової справи;
 • основи бухгалтерського обліку та фінансів;
 • основи менеджменту;
 • основи маркетингу;
 • економічні зв’язки та зовнішньо-економічна діяльність.
 
Під час навчання студенти проходять практику на вантажних та пасажирських автотранспортних підприємствах.
Фахові молодші бакалаври з транспортних технологій можуть працювати на таких підприємствах:
 • автотранспортних підприємствах усіх форм власності;
 • логістичних компаніях й службах доставки;
 • підрозділах органів центральної й місцевої влади, що займаються організацією транспортного процесу;
 • великих підприємствах всіх видів діяльності, що мають свої транспортні підрозділи;
 • підприємствах автобусних станцій;
 • транспортно-експедиційних підприємствах.

121 Інженерія програмного забезпечення

Метою освітньо-професійної програми Розробка програмного забезпечення є підготовка студентів до:
 • професійного володіння мовами програмування для тестування і розробки програм;
 • глибокого знання побудови та техніко-експлуатаційних характеристик сучасних комп’ютерних систем та мереж;
 • використання отриманих знань на підприємствах та установах, що займаються розробкою і тестуванням програмного забезпечення, у банківських структурах, державних підприємствах та навчальних закладах тощо.
 
Студенти вивчають:
 • фундаментальні розділи математики у обсязі, достатньому для використання у процесі розв’язання професійних задач;
 • фундаментальні структури даних та алгоритми обробки інформації, які застосовуються в комп’ютерних системах;
 • архітектуру комп’ютерних систем і мереж;
 • основні мови програмування;
 • сучасні технології проектування та розробки програмного забезпечення;
 • основні принципи організації баз даних та ін.
 
Під час навчання здобувачі освіти набувають таких професійних компетенцій:
 • здатність розробляти специфікації вимог користувачів до програмного забезпечення;
 • сучасні уявлення про основи програмної інженерії та вимоги до програмного забезпечення;
 • здатність розробляти алгоритми та структури даних для програмних продуктів;
 • сучасні уявлення про структуру та архітектуру програмного забезпечення, а також методи його проектування;
 • володіння основами методів та технологій візуального та консольного програмування з використанням Інтернет-технологій та засобів розробки баз даних;
 • здатність розв’язувати професійні задачі в різних промислових галузях шляхом створення відповідних програмних продуктів;
 • здатність використовувати можливості апаратного забезпечення комп’ютерних систем, а також системного та прикладного програмного забезпечення.
Випускники спеціальності можуть працювати:
 • на підприємствах, організаціях та установах різного профілю та різної форми власності, діяльність яких пов’язана із розробкою, обслуговуванням і тестуванням програмного забезпечення;
 • сфері пенсійного забезпечення та соціального захисту, центрах зайнятості та державних адміністраціях тощо.
Посади, які може займати фаховий молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення:
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • аналітик – системний програміст;
 • технік із системного адміністрування;
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • адміністратор Інтернет–технологій;
 • розробник – адміністратор баз даних та ін.