Наукова робота

       Основні  завдання  Промислово-економічного коледжу НАУ в науковій діяльності – перетворення коледжу в потужний  науково- дослідницький та аналітичний центр у системі Національного авіаційного університету, що здатний забезпечувати якісну підготовку фахівців для соціально-економічної, юридичної та поліграфічної галузей  України; застосування нових науково-технічних досягнень при підготовці фахівців з вищою освітою.

 

Науково дослідна робота викладачів

 

     Науково-дослідна робота викладачів організована  за наступними видами: індивідуальна наукова діяльність (публікації та участь у науково-практичних конференціях,  семінарах, «круглих столах»), навчання в аспірантурі та проведення наукових досліджень, захист дисертацій і  підготовка їх до захисту здобувачами, видання монографій, підручників та навчальних посібників.  

    Напрями наукових досліджень здобувачів та працівників, які вже мають наукові ступені, різноманітні. Зокрема, директор коледжу, к.т.н.. доцент Пономаренко О.В., проводить наукову роботу в галузі комп’ютерних технологій, правознавства, є автором декількох монографій. Анненков В.П., помічник  директора коледжу з методичної роботи, к.п.н., професор НАУ, плідно працює членом-кореспондентом Академії педагогічних наук України, є одноосібним автором двох монографій, п’яти посібників з грифом МОН, членом редакційної колегії журналу «Освіта: коледжі, технікуми, училища». Педагогічними працівниками Гаврутенко Л.М.,  Родіоновим П.Ю., Селезень Г.В., Тихоновою В.В. ведуться наукові дослідження в межах економічної, гуманітарної та математичної. Гаврутенко Л.М. та Селезень Г.В.  завершили навчання в аспірантурі НАУ і готують до захисту дисертації.

      К.ф.-м.н. Лещинський О.Л. працює над докторською дисертацією на тему: «Концепція, структура та система математичної освіти молодших спеціалістів».  Крім того, окремі його наукові роботи присвячені дослідженню фрактальних розподілів випадкових величин.

     Напрям «Методи і засоби обробки інформації у цифрових системах на основі нейронних мереж» активно і успішно досліджується викладачем Левченком В.В.,   який закінчив аспірантуру НАУ та готує до захисту дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата  технічних наук. Педагогічні дослідження формування професійної культури студентів технічних спеціальностей  проводить викладач циклової комісії Столярський В.П., який є здобувачем наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

     Впродовж 2010-2015 років у коледжі проводилися науково-методичні конференції з актуальних питань освіти.

     2010 р. – «Болонський процес і традиції української освіти».

     2011 р. – «Освіта, як фактор забезпечення стабільності сучасного суспільства».

     2012 р. – «Молодь України у процесах інтеграції в Європейське та світове освітнє середовище».

     2013 р. – «Підвищення якості підготовки фахівців: проблеми та перспективи».

     Матеріали всіх конференцій видаються у збірнику.

   У 2015 р. в коледжі проведено 11  науково-методичну конференцію «Компетентнісний підхід  в освіті: теоретичні засади і практика реалізації».  У збірнику статей представлені результати наукових досліджень з проблем та методики професійної освіти, організації впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес та науково-пошукові роботи студентів.

    За результатами  конференції надруковано збірник, до якого  ввійшло  82  статті викладачів та студентів.

     У 2014-2015 навчальному році викладачами коледжу підготовлено до видання наступні наукові роботи:

     Наукові монографії, підручники, навчальні посібники: 

     Бунакова Н.В. English of Economics. Навчальний посібник для студентів – молодших спеціалістів третього курсу - К.: ПЕК НАУ, 2015 р.;

     Лещинський О.Л. з колективом авторів, монографія Наукові інновації у світлі глобалізації: Монографія: том І. - Кіровоград, КП «Поліграфія», 2015. – 172 с. (ст.107-145)

    Бодненко Д.М., Жильцов О.Б., Лещинський О.Л., Мазур Н.П.  Моніторинг навчальної діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів курсів підвищення кваліфікації інститутів післядипломної педагогічної освіти та перепідготовки кадрів., К.: 2014 р.; 275 с.

    Гришко Н.О., Ткачук Н.Г.  Англійська мова. Навчальний посібник для студентів – молодших спеціалістів першого курсу вищих навчальних закладів  I – II рівнів акредитації. Частина І. - К.: ПЕК НАУ, 2015 р.;

     Статті в наукових журналах:

    1.Яровий І.М., Джебраїлов Р.Ю. Світові тенденції інтернет-банкінгу // Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція  «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та  технічні аспекти становлення» (випуск 11) / Збірник тез доповідей: випуск 11 (м. Тернопіль, 25-26 лютого 2015 р. – Тернопіль: Тайп, 2015. – С.24-28.;

     2.Олійник А.А., Лінькова С.П., Яровий І.М. «Майданна демократія» як нова форма народовладдя при розбудові соціально відповідальної держави // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної май-стерності: пошуки молодих учених», м. Одеса, 24 квітня 2015 року / Голова оргкоміте-ту – А. Ф. Крижановський, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, за-служений діяч науки і техніки України, ректор Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – С.115-119.

   3.Олешко Т.І., Лещинський О.Л., Горбачова О.М., Моделювання економічної живучості аеропортів. - Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем». 17-18 березня 2015 р. С. 54-55.;

   4. Бохонова Т.Ю., Томащук О.П., Лещинський О.Л., Гроза В.А.  Компетентнісний підхід при викладанні математичних дисциплін студентам комп’ютерно-орієнтовних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. - Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 27-28 листопада 2014, С. 105-136;

    5. Лещинський О.Л. Фрейм-підхід до викладання математичних дисциплін студентам компютерно-орієнтовних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. - Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3, Фізика і математика у вищій і середній школі. Випуск 13, 2014 р., с. 74-89;

   6.Бохонова Т.Ю., Томащук О.П., Тихонова В.В., Лещинський О.Л., Гроза В.А. Пропедевтика сприйняття студентами комп’терно-орієнтовних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації генетичних алгоритмів. - Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. Випуск 14, 2014 р., С. 77-86;

   7.Бохонова, О. Лещинський В. Гроза, В. Тихонова, О. Томащук Теоретичні аспекти побудови семантичних мереж у процесі реалізації фрейм-підходу викладання математичних дисциплін студентам комп’ютерно-орієнтовних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. - Математика в сучасному технічному університеті. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 грудня 2014 р., С. 337-386;

    8.Олешко Т.І., Лещинський О.Л., Горбачова О.М. Побудова графової моделі живучості нечіткої мережі аеропортів. - Математичні методи та моделі в економіці. Проблеми економіки №1, 2015. С. 366-37;

    9.Лещинський О.Л., Бугайко Д.О., Соколова Н.П. Теоретичні аспекти побудови моделі експерта як нечіткого регулятора системи управління обсягом споживання електричної енергії аеропортами. - Проблеми інформатизації та управління випуск 1 (49), 2015. С. 51-57;

   10.Бохонова Т.Ю., Тихонова В.В., Томащук О.П., Лещинський О.Л., Гроза В.А. Теоретичні аспекти представлення знань семантичними мережами в процесі реалізації фрейм-підходу викладання математичних дисциплін студентам комп’ютерно-орієнтовних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. - Науковий вісник інноваційних технологій №1 (9) 2015. С. 8-16;

  11.Бохонова Т.Ю., Гроза В.А., Лещинський О.Л., Тихонова В.В., Томащук О.П. Система пропедевтичних вправ елементарної алгебри тригонометричних підстановок. Матеріали ХІХ міжвузівської науково-практичної конференції. - Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах, 2015.С. 20-22;

  12.Бохонова Т., Тихонова В., Томащук О., Лещинський О., Гроза В., Представлення знань семантичними мережами в процесі реалізації фрейм-підходу викладання математичних дисциплін студентами комп’ютерно-орієнтовних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. - Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. 14-15 травня 2015 р. С 118-121;

  13.Лещинський ОЛ., Ливада В.М. Нечітка модель оцінки кредитоспроможності позичальника (фізичної особи). Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – Вип.2. – С. 196-201;

   14.Родіонов П.Ю. Еволюція та значення інформації у контексті розвитку світової економічної системи / П.Ю. Родіонов // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. - 2013. - № ІІІ (51). - С. 34-39;

   15.Родіонов П.Ю. Сущность, структура и принципы функционирования информационной экономики / П.Ю. Родионов // «Экономика и предпринимательство». - 2013. - № 12.  ч.3. - С. 144-147;

   16.Родіонов П.Ю. Аналіз діяльності цивільної авіації  України за методом М. Портера / П.Ю. Родіонов // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». - 2013. - № 24. - С. 49-53;

   17.Горбачова О.М. Теоретично-практичні аспекти запровадження інформаційної системи авіакомпанії  / О.М. Горбачова, П.Ю.  Родіонов  //  Проблеми системного підходу в економіці. - 2014. - № 47. - С. 75-80;

  18.Родіонов П.Ю. Особливості розробки стратегії авіакомпанії в умовах інформаційної економіки / П.Ю. Родіонов // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». - 2014. - № 1 (42). - С. 64-68;

   19.Горбачова О.М. Формування організаційно-економічного механізму управління інформаційною діяльністю підприємства / О.М. Горбачова, П.Ю. Родіонов // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Економіка і регіон. - 2014. - № 2 (45). - С. 137-142;

   20.Родіонов П.Ю. Сутність інформаційної економіки / П.Ю. Родіонов // Фінанси: теорія і практика : міжнар. наук.-практ. конф., 19 лист. 2013 р. : тези доп. — 2013. - С. 79;

   21.Родіонов П.Ю. Поведінка споживача в умовах інформаційної економки / П.Ю. Родіонов // Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки : міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2014 р. : тези доп. — 2014. — С. 323;

  22.Родіонов П.Ю. Перспективи розвитку LOW COST CARRIERS - авіакомпаній на ринку пасажирських авіаперевезень України / П.Ю. Родіонов // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації : всеукраїнська наук.-практ. конф. молодих вчених, 13-14 бер. 2014 р. : тези доп. - ІХ., 2014. С. 180;

  23.Родіонов П.Ю. Сутність організаційно-економічного механізму управління інформаційною діяльністю авіапідприємства / П.Ю. Родіонов // Економічні перспективи підприємств та регіонів України в контексті основних соціально-еколого-економічних трендів : міжнар. наук.-практ. конф., 22 трав. 2014 р. : тези доп. - 2014. - С. 210.

 

Науково-пошукова робота студентів

     Науково-пошукова робота студентів коледжу  є важливим фактором сприяння задоволенню потреб студентів у професійній та науковій підготовці й забезпечує удосконалення фундаментальності знань. Вона покликана допомогти студентам поглибити і творчо опанувати навчальний матеріал, методику і засоби самостійного рішення виробничих і наукових завдань, здобути навички цієї роботи та виконується в навчальний та позанавчальний час.

    Науково-пошукова робота реалізовувалась через виконання завдань підвищеної складності на практичних заняттях, участь у постановці нових лабораторних робіт та виготовленні стендів, що особливо актуально в умовах появи нових галузевих стандартів за спеціальностями та у зв’язку з цим змінами переліків дисциплін. Стенди в подальшому зберігаються в лабораторному комплексі коледжу і активно використовуються в навчальному процесі. Студенти старших курсів є розробниками нових комп’ютерних програм. Особлива увага звертається на  виконання актуальних курсових робіт та дипломних проектів з елементами наукових досліджень та на замовлення підприємств, про що свідчать листи-подяки підприємств: «Мега-прес», «Мега-збут», ТОВ «Туристична фірма «Авіатур та ін.

    У позанавчальний час  працюють студентські наукові гуртки: «Аналітик», «Радіоелектронік», з програмування,  з дослідження  «білих плям» в історії України, фізичних досліджень тощо; всього – 12 наукових гуртків, у яких беруть активну участь понад 180 студентів.

    Тематика науково-пошукових робіт студентів пов’язується із практичними потребами конкретного фаху. Деякі студентські  наукові дослідження носять елементи наукової новизни і практичну цінність, а також можуть бути впроваджені у виробництво або використовуватися в навчальному процесі.

     Обов’язковими формами науково-дослідної роботи студентів у ПЕК НАУ є:

- курсове проектування;

- дипломне проектування;

- написання науково-дослідних робіт до наукових конференцій.

     Головною метою залучення студентів коледжу до наукової роботи є:

- Створення та розвиток умов, які б забезпечували можливість для кожного студента реалізовувати власне право на творчий розвиток особистості, участь у наукових дослідженнях та науково-технічній творчості - повноцінна, рівна та доступна для кожного відповідно до його здібностей та потреб;

 - Забезпечення єдності освітнього, наукового та інноваційного процесів з формуванням творчих здібностей, покращення професійно-творчої підготовки студентів, удосконалення форм залучення молоді до наукових досліджень, науково-винахідницької діяльності.

    Під керівництвом викладачів циклової комісії побутової електронної апаратури за період з 2010 по 2015 р. студентами підготовлено 25 наукових статей і доповідей на конференціях різних рівнів, в тому числі 11 доповідей опубліковані в збірниках міжнародних конференцій.

    Не менш активно проводиться наукова робота і викладачами циклової комісії програмування та обчислювальної техніки. Студенти, які навчаються за спеціальністю "Розробка програмного забезпечення" є постійними учасниками конференцій "Політ" і "Авіа" (Національний авіаційний університет), "Інформатика та комп'ютерні технології" (Донецький національний технічний університет). В рамках дипломного проектування викладачі комісії керують науково-пошуковими групами студентів, які проводять дослідження за напрямами "Штучні нейронні мережі" (керівник - Левченко В.В.), "Фрактальний аналіз часових рядів" (керівник - доц. Лещинський О.Л.), "Чисельні методи в інформатиці" (керівник – Чорний Ю.І.).

     Комісія комп’ютерної обробки інформації на чолі з головою Родіоновим П.Ю. традиційно приймає участь в наукових конференціях Національного авіаційного університету «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності». Їх роботи високо оцінені викладачами кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій НАУ.

    Виступаючи з доповідями на конференціях, семінарах студенти ПЕК НАУ друкують результати своїх науково-пошукових  досліджень у наукових збірниках та матеріалах конференцій. Наші студенти беруть участь у міських міжвузівських, галузевих, міжнародних конференціях та  у конференціях, що проходять у коледжі.

     Науково-пошукова робота студентів за 2014-2015 роки представлена у наступних роботах (опубліковані у збірнику ««Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації». - Матеріали ХІ науково-методичної конференції К.: ПЕК НАУ, 2015 р.):

 1. Барабаш Д. Радиолампы в звукотехнике.
 2. Бороденко О. Проблема доцільності використання професіоналізмів у фаховому середовищі бухгалтерів, наук. керівник Строкач В.В.
 3. Бриль А.  Життя людини  - найвища цінність,    науковий керівник Сахно А.К.
 4. Вихристюк О. Компетентність студентів з предмета механіки.
 5. Войтенко Володимир Завадецький Владислав - «3-D принтери», наук. керівники Михайлова О.І., Тарасюк К.І.
 6. Герцюк  М. Розвиток системи ціннісних орієнтацій студентів в умовах навчального закладу.
 7. Гордієнко К. Англійська для it-спеціалістів: наскільки це важливо?
 8. Завадецький В., Войтенко В., Пономаренко О.В., Красовська Є.В. Візуалізація тривимірного об’єкту.
 9. Каменчук І.,  Баронов В.М. Особливості дихання під час виконання фізичних вправ.
 10.  Кірякова Н. Технологія створення шаблонів для оформлення веб-сайтів, наук. кер. Родіонова О.В.
 11.  Котенко Д. Меню блюд з системою обліку для ресторанного бізнесу.
 12.  Красна О. Процес прийняття господарських рішень, та їх застосування в господарській системі, керівник Гаврутенко Л.А.
 13.  Мельничук Г. Проблеми функціонування української мови, наук. керівник Трегубова Г.М.
 14.  Петрик А., Бондарчук Ю. Інтеграція молоді в світовий соціокультурний простір,  науковий керівник Лінькова С.П.
 15.  Пічугіна Л. Організаційна структура і стратегія підприємства: зв’язки в контексті ефективності,  наук. кер. Яровий І.М.
 16.  Пустовгар О. Особливості усного і писемного наукового мовлення,  наук. кер. Трегубова Г.М.
 17.  Семенченко Р. Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади.
 18.  Товстенко О. Зв’язок між Тарасом Шевченко і Олександром Суворовим, наук. кер. Керстинюк С.Б.
 19.  Уніченко Ю. Сучасні проблеми української термінології, наук. кер. Трегубова Г.М.
 20.  Целованський Т., Цисенко Д. Компетентний підхід до використання альтернативних джерел енергії -  перший крок до незалежності України.
 21.  Швед М. Особливості економічної безпеки підприємства,  наук. кер. Гаврутенко Л.А.
 22.  Якимчук О. Комунікативні ознаки культури мовлення.

     Студенти коледжу є активними учасниками і переможцями конкурсів і олімпіад різних рівнів, наприклад:

-  на міському конкурсі  студентських творчих робіт та  методичних розробок з технічної механіки  на тему: «Твої  можливості, людино» - І місце  отримала Маковська Катерина (викладач Лебедєва Л.Р.);

- на міській олімпіаді з інформатики  та програмування (другий тур) : 2 місце: Тищенко Іван (викладач Рябчук Н.А.);

- на міському  творчому конкурсі студентських робіт з суспільно-гуманітарних дисциплін,  присвяченого 70-річчю Перемоги у Другій світовій війні - Всесвітня історія  I    місце:  Джебраїлов Роман  (викладач: Сахно А.К.);

- на  міському конкурсі на звання «Кращий за фахом проектувальник друкованої плати»: ІІ місце  - Пасєка Павло (викладач Юровицький М.С.);

- на міських спортивних змаганнях за програмою загальнофізичного багатоборства «Спалах» -  Бороденко Олена 1 місце, Семирунний Михайло – 8 місце;

 - на  ІV Всеукраїнській студентській олімпіаді з української мови 12 місце  - Швець Дар’я  (викладач Трегубова Г.М).