Про коледж

     Промислово-економічний коледж Національного авіаційного університету (надалі ПЕК НАУ) є відокремленим структурним підрозділом університету згідно з Указом Президента України від 11.09.2000 р. та наказом Міністерства освіти і науки України від 30.10.2000 р. за № 505. Навчальний заклад був організований як Київський вечірній радіотехнічний технікум 22 червня 1962 року. Пізніше мав назви: Київський технікум засобів зв’язку, Київський технікум радіоелектронного приладобудування, Київський технікум-коледж радіоелектронного приладобудування, Київський промислово-економічний коледж. Протягом свого існування коледжу належали філії: Сімферопольська, Ізмаїльська, Світловодська, які з часом були реорганізовані в самостійні середні спеціальні навчальні заклади, та у його структурі працювала Київська філія Ленінградського інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів.

     За час свого існування коледж став одним з провідних вищих навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації, що в числі перших розпочав підготовку бакалаврів, та в цілому випустив для народного господарства більше 20 тис. фахівців технічного й економічного напрямів, рівень підготовки яких високо оцінюється роботодавцями.

Навчальна робота

     Сьогодні Промислово-економічний коледж НАУ підпорядкований Міністерству освіти і науки України, є державним вищим закладом освіти ІІ рівня акредитації і здійснює свою діяльність на підставі ліцензії (серія АЕ № 636803 від 10.06.2015 р.), яка забезпечує право надання освітніх послуг, пов'язаних із одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра з одного напряму та молодшого спеціаліста з восьми спеціальностей: 6.030504 Економіка підприємства; 5.05090201 Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури; 5.05010301 Розробка програмного забезпечення; 5.05150103 Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації; 5.03050401 Економіка підприємства; 5.03050702 Комерційна діяльність; 5.03050901 Бухгалтерський облік; 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства; 5.03040101 Правознавство.

     Навчальний процес в коледжі організовано на основі компетентнісного підходу з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

      У ПЕК НАУ розроблена Концепція розвитку навчального закладу на період до 2020 року, реалізація якої передбачає впровадження системних змін у навчально-виховний процес, що сприятимуть покращенню якості освітніх послуг, забезпечуватимуть перетворення коледжу на вищий навчальний заклад нової генерації та в якій визначені стратегічні концептуальні напрямки розвитку:

 • спрямування роботи всіх структурних підрозділів навчального закладу на підвищення якості освіти до рівня європейських стандартів, координування діяльності різних структурних одиниць коледжу;
 • визначення пріоритетних напрямів модернізації змісту освіти в закладі, забезпечення реалізації компетентнісного підходу в процесі підготовки майбутніх фахівців;
 • утвердження основних напрямів удосконалення навчально-виховного процесу, а саме: впровадження інтерактивних освітніх технологій, диференціація та індивідуалізація навчання;
 • сприяння розвитку безперервної освіти та професійного навчання особистості упродовж життя;
 • поліпшення системи стимулювання професійного зростання викладачів коледжу, створення умов для розвитку професійної творчості, запровадження педагогічних інновацій;
 • визначення пріоритетних напрямів модернізації управління навчальним закладом.

     Для організації підготовки фахівців за різними напрямами та спеціальностями у закладі працює 5 відділень:

 • технічне;
 • програмування та комп’ютерної обробки інформації;
 • економіки, інформаційної діяльності та права;
 • комерційної діяльності та бухгалтерського обліку;
 • бакалаврату.

     В коледжі створено 9 циклових комісій, 4 з яких є випусковими:

        1. Циклова комісія економіки та підприємництва, голова Гаврутенко Л.А.;                                      

        2. Циклова комісія філологічних дисциплін, голова Строкач В.В.;

        3. Циклова комісія суспільних дисциплін, голова Сахно А.К.;

        4. Циклова комісія природничо-математичних дисциплін, голова Монастирська В.В.;

        5. Циклова комісія іноземних мов, голова Гришко Н.О.;                                     

        6. Циклова комісія побутової електронної апаратури, голова Красовська Є.В.;

        7.  Циклова  комісія  програмування та ОТ, голова Рябчук Н.А.; 

        8. Циклова комісія комп’ютерної обробки інформації, голова Родіонов П.Ю.;

        9. Циклова комісія фізвиховання та ДПЮ, голова Сапетний Г.А.

 

      Навчання на відділеннях за денною та заочною формами навчання за акредитованими спеціальностями та напрямами здійснюється на основі базової, повної середньої освіти. Студентам надається можливість упродовж першого і другого курсів навчання отримати повну загальну середню освіту одночасно із здобуттям професійної освіти за відповідною спеціальністю.

     Для забезпечення навчально-виховного процесу необхідними навчальними, методичними, інформаційними, матеріальними та іншими ресурсами в структурі коледжу працюють навчальні кабінети, лабораторії та майстерні, бібліотека, читальна зала, спортивна та тренажерна зали, стадіон.

     Створена матеріально-технічна база відповідає сучасним вимогам і дозволяє активно застосовувати інноваційні технології в навчально-виховному процесі.

Науково-методична робота

     У навчальному закладі велика увага приділяється науково-методичній роботі викладачів та студентів. На сьогодні в коледжі працюють шість кандидатів наук:

Пономаренко О.В. – директор ПЕК НАУ, к.т.н, доцент;

Анненков В.П. – помічник директора, к.п.н, доцент.

Лещинський О.Л. – заступник директора з виробничої роботи, к.ф.-м.н., доцент;

Крайчак Є.В. – зав. відділення, к.е.н.;

Красовська Є.В. – голова ЦК, к.т.н.;

Родіонов П.Ю. – голова ЦК., к.е.н. 

      Готують кандидатські дисертації до захисту: Гаврутенко Л.А. та Селезень Г.В.

     Викладачі та студенти коледжу є постійними учасниками міжнародних та всеукраїнських конференцій. На базі коледжу кожен рік проводяться науково-методичні конференції, метою яких є аналіз сучасного стану підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, економічних та технічних проблем в Україні та пошук шляхів їх вирішення.

    Науково-дослідна робота студентів (НДРС) коледжу є важливим фактором сприяння задоволенню потреб студентів у професійній та науковій підготовці й забезпечує удосконалення фундаментальності знань. Вона покликана допомогти студентам поглибити і творчо опанувати навчальний матеріал, методику і засоби самостійного рішення наукових і технічних завдань, здобути навички роботи в наукових колективах та виконується в навчальний та позанавчальний час.

      НДРС, яка виконується студентами в навчальний час, включає: виконання завдань підвищеної складності на практичних заняттях; участь у постановці нових лабораторних робіт та виготовленні стендів, що особливо актуально в умовах появи нових галузевих стандартів за спеціальностями та у зв’язку з цим змінами переліків дисциплін. Стенди в подальшому зберігаються в лабораторному комплексі коледжу і активно використовуються в навчальному процесі. Студенти старших курсів є розробниками нових комп’ютерних програм. Особлива увага приділяється тематиці курсових робіт, курсових проектів та дипломних проектів з елементами наукових досліджень та на замовлення підприємств.

      У позанавчальний час працюють студентські наукові гуртки: «Аналітик», «Радіоелектронік», з програмування, з дослідження «білих плям» в історії України, фізичних досліджень, дизайну; всього – 12 наукових гуртків, у яких беруть активну участь понад 180 студентів.

    На відділенні бакалаврату створено студентське наукове товариство, до якого входять студенти 2-4 курсів і на засіданнях якого доповідаються результати досліджень та вивчаються проблемні питання сучасності.

     Педагоги коледжу завжди показували високу результативність роботи з обдарованою молоддю. Студенти є переможцями та учасниками всеукраїнських олімпіад з інформатики, програмування, математики, міжнародного конкурсі імені Петра Яцика, всеукраїнських конкурсів науково-пошукових робіт. Традиційно щороку вони перемагають та є призерами міських олімпіад серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з окремих дисциплін.

     Викладачами коледжу розроблені навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, створена база електронних підручників та посібників. У співпраці з викладачами НАУ видано 12 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти та науки України «Рекомендовано Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів».

    Представники навчального закладу входили до робочих груп по створенню галузевих стандартів зі спеціальностей 5.03050401 Економіка підприємства та 5.05010301 Розробка програмного забезпечення.

Виховна робота

    Педагогічний колектив створив власну систему виховної роботи із активним залученням студентського самоврядування, спрямовану на формування цілісної і гармонійно розвиненої особистості з високою національною самосвідомістю, насамперед, громадянина Української держави, патріота, гуманіста, для якого пріоритетом є загальнолюдські і загальнодержавні цінності, людини з високою фаховою підготовкою й широким світоглядом, розвиненим інтелектом, належним рівнем загальної, політичної та правової культури.

     Основними напрямами виховання студентської молоді є:

 • громадянське виховання;
 • родинно-сімейне виховання;
 • військово-патріотичне виховання;
 • спортивно-оздоровче виховання та формування здорового способу життя;
 • трудове виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • моральне виховання;
 • екологічне виховання;
 • правове виховання.

     Для того, щоб організувати активну діяльність студентів, необхідно у них викликати непослаблюючий інтерес до справи. Тому в коледжі проводиться багато виховних заходів: загальноколеджійних, по відділеннях, по академічних групах. Традиційними стали такі загальноколеджійні заходи: Посвята у студенти, День працівників освіти, Осінній бал знайомств, конкурс робіт з природних матеріалів «Осіння рапсодія», Вечірка для закоханих (конкурс на кращу пару), «Міс коледжу», «Містер коледжу», День сміху (КВК), Конкурс пасок та крашанок (до свята Великодня), День Перемоги, святкове вручення дипломів.

     Обов’язковим стало також проведення тижнів циклових та предметних комісій з рекламами спеціальностей, конкурсами газет, олімпіадами, брейн-рингами, диспутами, зустрічами і, як підведення підсумків, гала-концертами з нагородженням переможців.

      На рівні відділень проводяться зустрічі з провідними спеціалістами підприємств на тему «Мій фах», зустрічі з представниками фірм – батьками студентів, екскурсії на підприємства, виставки.

     Педагогічний колектив постійно турбується про всебічний розвиток студентської молоді, сприяє формуванню таких цінностей, як здоров’я, краса, гармонія. В коледжі працюють спортивні секції з футболу, баскетболу, настільного тенісу, аеробіки, волейболу, шахів. Студенти є переможцями багатьох міських змагань, постійними учасниками «Пробігу заради життя». Улюбленими заходами студентів є Дні здоров’я.

    Складовою частиною виховної роботи є студентське самоврядування, як одна з найважливіших умов залучення студентів до громадської діяльності. Адміністрація коледжу підтримує і спрямовує Студентську раду, урізноманітнює її форми і суть, напрями роботи, поглиблює її зміст. Студентська рада контролює навчання і дисципліну студентів, готує обґрунтування щодо відрахування студентів, випускає газету «СтудEnter», проводить радіогазети, організовує КВК, свята «Міс коледжу», «Містер коледжу» та вирішує конфліктні ситуації між студентами. Студенти раз в місяць відвідують Боярський сирітський будинок з концертами, подарунками, любов’ю і почуттям обов’язку.

      Студентська рада плідно співпрацює з Студентською радою НАУ, бере участь у спільних конференціях, тренінгах.

      Одним із шляхів реалізації програми виховання є взаємодія з батьками. Діяльність класних керівників та батьків спрямована на розвиток у студентів прагнення до самопізнання, саморозвитку і самоствердження, формування в студентському колективі, сприятливого середовища для розвитку і життєдіяльності особистості. Класні керівники підтримують постійний зв’язок з батьками, інформуючи їх про відвідування та успішність студентів, проводяться загальні батьківські збори по курсах та по групах. Завідувачі відділень відправляють інформаційні листи батькам та в службу у справах неповнолітніх дітей.

      В ПЕК НАУ активно працює студентський профком, який забезпечує студентів проїзними студентськими квитками, студентів-сиріт – єдиними квитками, організовує спортивно-масові заходи: «Козацькими шляхами», «Діди Морози», «Юнь Києва обирає здоровий спосіб життя». Проводяться тренінги «Як стати лідером», конкурси профоргів, конференції «Здоровий спосіб життя», «Правове виховання».

Керівництво коледжу

Пономаренко Олександр Васильович - директор коледжу, к. т. н., доцент, 408-60-44;

Родіонова Олена Володимирівна –  заступник директора з навчальної роботи, тел. 583-37-61;

Жураківська Тамара Олександрівна – заступник директора з виховної роботи, тел. 583-37-62;

Лещинський Олег Львович –  заступник директора з виробничої роботи, к. ф-м. н., доцент, тел. 583-37-63;

Козинець Олексій Олександрович – заступник директора з адміністративно-господарської частини, тел. 583-37-70;

Гудзенко Аліна Василівна – головний бухгалтер, тел. 583-37-67;

Жуковський Євгеній Олександрович – помічник директора з кадрів, тел. 583-37-65;

Анненков В.П. -  помічник директора, к.п.н.; проф. НАУ, тел. 583-37-60.